Toiminimen keskeyttäminen

Joskus tilanne on sellainen, että toiminimi piti laittaa pöytälaatikkoon. Esimerkiksi työttömyysturvan saamisen edellytyksenä on joko yritystoiminnan lopettaminen tai sen keskeyttäminen todistettavasti vähintään 4 kuukauden ajaksi. Aina ei kuitenkaan kannata ajaa toimintaa täysin alas, vaan laittaa se hetkeksi hyllylly. Toiminimen toiminnan keskeyttäminen tapahtuu ilmoittamalla siitä y6-lomakkeella.

Milloin toiminimen toiminta lasketaan keskeytetyksi?

Yritystoiminta katsotaan lain mukaan todistettavasti keskeytetyksi, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on keskeytetty. Tämä voidaan päätellä siitä, että yhtiö on selvitystilassa, yhtiötä ollaan purkamassa ja siitä on tehty sopimus tai ammattiharjoittaja on itse ilmoittanut ja tehnyt toiminpiteet, joiden perusteella sen voi päätellä. Keskeytymisen katsotaan alkavan siitä ajankohdasta, jona viimeisin keskeyttämistä osoittava homma on tehty. Yleensä toiminimen kohdalla keskeytymisaika alkaa siitä, kun y6-lomake on pistetty matkaan.

Mitkä ovat keskeyttämisen vaatimukset?

Keskeyttäminen ei edellytä toiminimen poistamista kaupparekisteristä. Keskeyttäminen kuitenkin edellyttää yrityksen poistamista verohallinnon ylläpitämistä rekistereistä (arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakonpidätysrekisteri). Sinun tulee myös lakkauttaa yrittäjäeläkevakuutus sekä luopua mahdollisista toimitiloista, jos sellaisia on.

Yritystoiminta pitää keskeyttää yhtäjaksoisesti vähintään neljäksi kuukaudeksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse todistaa tätä erikseen, jos teet kausiluontoista yritystoimintaa. Mikäli teet yhtäkään keikkaa tuon neljän kuukauden aikana, neljän kuukauden keskeytysajan laskeminen aloitetaan alusta. Tämän yhtäjaksoisen keskeytymisajan voi todistaa esimerkiksi kirjanpitäjän laatimalla todistuksella.

Neljän kuukauden keskeytysaikaa ei edellytetä jos

1 ) henkilöä on pidettävä palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä, joka itse osallistuu työsuoritukseen ja on pysyvässä toimeksiantosuhteessa pääsääntöisesti yhteen toimeksiantajaan, jonka välittömän johdon ja valvonnan alainen hän on. Lisäksi vaaditaan, ettei hänellä ole viimeisen kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut yhteensä enempää kuin yksi ulkopuolinen työntekijä kerrallaan palveluksessaan

2 ) yritystoimintaa luonnonolosuhteista johtuen on pidettävä kausiluonteisena. Kausiluonteinen yritystoiminta on sellaista, jota on mahdollista harjoittaa keskimäärin enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa. Lisäedellytyksenä on , ettei yritystoiminnasta tarkoitettu tulo turvaa eikä ole tarkoitettu turvaamaan ympärivuotista toimeentuloa

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field