Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, puhekielessä usein toiminimiyrittäjä (tmi, yksityisliike) voi olla kuka tahansa Euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Suomessa on henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa itsenäisesti omaan lukuunsa ja omissa nimissään. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen on yksi yksinkertaisimmista yritysmuodoista Suomessa. Käytettäessä puhekielistä termiä toiminimi on syytä ottaa huomioon, että lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan yrityksen toiminnassa käytettävää nimeä.

Toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista sekä liiketoimintaan kuuluvalla että henkilökohtaisella omaisuudellaan ja varallisuudellaan. Vaikka liiketoiminnasta siis tehdäänkin erillinen kirjanpito, ja sillä voi olla oma rekisteröity nimikin, niin toiminimi ei ole erillinen, elinkeinonharjoittajasta eroava oikeushenkilö. Elinkeinonharjoittajalla on puolestaan taas oikeus nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan. Mikäli joudutaan tilanteeseen, jossa velkoja haluaa periä saatavansa ulosoton kautta, on velkoja siis oikeutettu ulosmittaamaan myös elinkeinonharjoittajan henkilökohtaista omaisuutta yrityksen veloista.

Toiminimen perustaminen on sinänsä helppoa, koska se ei edellytä erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan muodollisuuksia, vaan pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää. Perustamisilmoitus tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka saa helposti vaikkapa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) sivuilta. Sen voi myös noutaa PRH:n palvelupisteistä maistraattien ja ELY-keskusten yhteydestä. Perustamisilmoitus on maksullinen. Se on toisin sanoen ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu ja suuruudeltaan yksityisen elinkeinonharjoittajan/toiminimiyrittäjän kohdalla 110€. Käsittelymaksu maksetaan etukäteen ja perustamisilmoitus on lähetettävä viikon kuluessa maksun suorittamisesta. Kuitti maksusta täytyy liittää ilmoituksen mukaan. Ilmoituksella elinkeinonharjoittaja/toiminimiyrittäjä myös rekisteröi toimintansa kaupparekisteriin.

Aina yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei kuitenkaan välttämättä ole velvollisuutta rekisteröityä kaupparekisteriin. Käytännössä perustamisilmoituksen on velvollinen tekemään sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka

– harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa,

– toimii omasta asunnostaan erillisessä pysyvässä toimipaikassa, vaikkapa liiketilassa, tai

– käyttää apulaisenaan/apulaisinaan muita henkilöitä kuin aviopuolisoaan tai perheenjäsentään.

Mikäli yllä olevat ehdot eivät täyty, ei ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuutta ole. Myös jos harjoitat maatilataloutta tai kalastusta, ei ilmoitusvelvollisuutta ole. Molempiin, sekä ilmoitusvelvollisiin että ei-ilmoitusvelvollisiin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin sovelletaan samoja oikeudellisia periaatteita. On kuitenkin syytä huomioida, että joka tapauksessa rekisteröinti yleensä kuitenkin kannattaa. Rekisteröinnillä kun voidaan turvata toiminimen käyttö myös yrityksen nimenä siten, että rekisteröinti antaa samalla yksinoikeuden kyseisen nimen käyttämiseen.

Accountor Go -kirjanpitopalvelu

Ja vaikka velvollisuutta toiminimen rekisteröimiselle kaupparekisteriin ei olisikaan, on hyvä muistaa, että toiminnasta on silti mahdollisesti ilmoitettava muille tahoille. Esimerkiksi verolainsäädäntö voi edellyttää toiminnan ilmoittamisesta verottajalle. Kaupparekisteriin ilmoittautumisen lisäksi voi perustamisilmoituksella ilmoittautua myös ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on myös velvollinen ilmoittamaan mahdolliset tapahtuneet muutokset kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi yrityksen nimen tai toimialan muutos. Voit tarkistaa oman toiminimesi voimassa olevat tiedot Virre-tietopalvelusta. Sieltä voit heti huomata ne tiedot, jotka vaativat muutoksia tai mitä tietoja sinun on lisättävä. Maksuttomia muutoksia ovat osoite- ja yhteystietojen muutosten ilmoittaminen sekä lopetusilmoitus. Maksullisia ovat

– yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 100€

– muut muutokset, esim. kotipaikan ja/tai toimialan muutos 85€

– aputoiminimen ilmoittaminen 100€

Myös näitä muutoksia koskevat käsittelymaksut on maksettava etukäteen.

Kaupparekisteriin ilmoittamasi yrityksen osoite- ja yhteystiedot ovat julkisia ja kenen tahansa nähtävissä maksutta jo edellä mainitussa Virre-tietopalvelussa ja YTJ-tietopalvelussa. Näitä tietoja myös luovutetaan monin tavoin erilaisissa tilanteissa niin tavallisille kansalaisille kuin yrityksille ja viranomaisillekin. Yrityksen on ilmoitettava kaupparekisteriin julkisesti pakollisena joko posti- tai käyntiosoite. Yritys voi kuitenkin ilmoittaa myös muita yhteystietoja julkisiksi, kuten vaikkapa puhelinnumeron, faksin numeron, sähköpostiosoitteen tai kotisivujen internetosoitteen.

Leave A Response

* Denotes Required Field