Osuuskunnan perustamisasiakirjat

Osuuskuntaa perustettaessa joukko perustajia laatii yhteiselle osuuskunnalla säännöt, perustamisasiakirjan sekä hallituksen, joka laatii ensimmäisen hallituksen pöytäkirjan.

Hallituksen pöytäkirjasta tulee löytyä kohdat hallituksen puheenjohtajan sekä (mahdollisen) toimitusjohtajan valinnasta. Pöytäkirja tulee perustamisilmoituksen liitteeksi, kun osuuskuntaa rekisteröidään.

Osuuskunnille on olemassa oma osuuskuntalaki. Se määrittelee melko pitkälle osuuskunnan sääntöjen sekä perustamiskirjan laatimisen sekä niiden sisällöt.

Täytyy kuitenkin muistaa, että osuuskunta virallistuu vasta kun se merkitään kaupparekisteriin eli on rekisteröity.

Osuuskunnan säännöt

Osuuskuntalaki siis määrittelee melkolailla asioita, joita säännöissä täytyy mainita. Tässä ovat pakolliset asiat, jotka sieltä tulee ilmetä joka tapauksessa:

 • Mikä on osuuskunnan toiminimi?
 • Mikä on osuuskunnan toimiala(t)?
 • Mikä Suomessa oleva kunta toimii osuuskunnan kotipaikkana?
 • Mikä on osuuskunnan tilikausi?
 • Mikä on yhden osuuden nimellisarvo eli osuusmaksu ja kuinka se maksetaan, sekä milloin osuusmaksu tulee olla viimeistään maksettu?

Sääntöihin kannattaa lisätä myös muutamia yleisiä asioita. Näitä ovat seuraavat asiat:

 • Mikä on liittymismaksu uusille osuuskunnan jäsenille?
 • Onko osuuskunnalla ylimääräistä maksua?
 • Onko jäsenillä lisämaksuvelvollisuutta, mikäli osuuskunnalla on velkojia?
 • Millaiset ovat osuuskunnan ulkopuolisten oikeudet käyttää sen palveluita?
 • Kuinka osuuskunnan ylijäämä jaetaan ja käytetään?
 • Kuinka osuuskunnan vararahastoa hoidetaan ja käytetään?
 • Kuka toimii osuuskunnan toimitusjohtajana?
 • Keillä on toiminimenkirjoitusoikeus?
 • Onko osuuskunnalla sijoitusosuuksia tai lisäosuuksia?

Osuuskunnan sääntöjen laatimiseen tulee osallistua kaikkien osuuskunnan perustajien. Kun säännöistä päästään yhteisymmärrykseen, on ne päivättävä ja sen jälkeen jokaisen perustajan on allekirjoitettava säännöt.

Osuuskunnan perustamiskirja

Osuuskunnan perustamiskirjassa on oltava vähintään seuraavat asiat:

 • Osuuskunnan perustajien tahdonilmaus siitä, että osuuskunta perustetaan
 • Osuuskunnan säännöt (yllämainittu kappale kannattaa lukea aiheesta) liitteenä
 • Lista osuuskunnan perustajista. Listassa täytyy olla perustajien täydellinen nimi ja osoite, asuinpaikat sekä henkilötunnus. Mikäli henkilötunnus puuttuu, syntymäaika on liitettävä sekä myös oikeushenkilön kotipaikka, rekisterinumero sekä rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty
 • Mitkä ovat osuuskunnan perustajien osuudet osuuskunnasta
 • Mitkä ovat osuuskunnan perustamisesta aiheutuvat kulut, jotka tulevat osuuskunnan maksettavaksi enimmäismäärältään
 • Osuuskunnan hallitus tai hallintoneuvosto, jolle annetaan valta valita hallitus. Tällöin perustamiskirjaan merkitään hallintoneuvoston jäsenet sekä tilintarkastajat.

Muutamia huomioon otettavia asioita:

 • Osuuskunta tarvitsee myös hallituksen jäseniltä sekä tilintarkastajalta kirjallisen suostumuksen tehtävään ryhtymisestä. Suostumuksen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu.
 • Osuuskunnalla ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta, mikäli se on kooltaan pieni. Paitsi, jos osuuskunnan säännöt sanovat toista ja silloin tilintarkastaja on valittava. Pykälä kannattaa poistaa säännöistä, jos osuuskunnan toiminta on pientä eikä tilintarkastajaa katsota tarpeelliseksi. Tämä tehdään lisäkulujen välttämiseksi.
 • Perustamiskirjaan on merkittävä osuuskunnan perustamiseen liittyvät kulut, mikäli niitä on muita kuin viranomaismaksuja tai palkkioita.
 • Perustamiskirjaan on merkittävä, jos joku saa osuuskunnalta erityisen edun tai oikeuden.

Osuuskunnan hallituksen kokous

Kun osuuskunta saa laadittua perustamiskirjan, tulisi osuuskunnan hallituksen pitää ensimmäinen kokous. Ensimmäisessä kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja. Usein samassa kokouksessa nimetään myös toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valinta ei kuitenkaan ole pakollinen, ellei osuuskunnan säännöt niin määrää. Myös toimitusjohtajalta on saatava kirjallinen suostumus tehtävään, mikä on päivätty ja allekirjoitettu.

Hallitus voi antaa myös kokouksessa nimenkirjoitusoikeudet valitsemilleen henkilöille, mikäli säännöt niin sallivat.

Tämä hallituksen kokouksen pöytäkirja laitetaan perustamiskirjan liitteeksi rekisteröintiä varten.

Voit halutessasi tutustua osuuskunnan perustamispakettiin täällä.