Yleinen tietosuojaseloste

Tämä yleinen tietosuojaseloste (”Yleinen Tietosuojaseloste”, ”Tietosuojaseloste” tai ”Seloste”) soveltuu Accountor –konserniin, johon kuuluu useassa maassa toimivia yhtiöitä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat olosuhteet määrittävät mikä yhtiö päättää henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietojasi koskevia päätöksiä tekevät (eli rekisterinpitäjinä toimivat) seuraavat tahot:

 • Accountor Holding Oy tai
 • Accountorin tytäryhtiö, jonka kanssa asioit kyseisessä tilanteessa, esimerkiksi se Accountor-yhtiö, jonka kanssa sinulla tai edustamallasi yrityksellä on sopimussuhde, tai se yhtiö, jonka luona vierailet tai josta haet töitä.

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjän yhteystiedot saat osoitteesta privacy@accountor.com.

Kun tässä Selosteessa käytetään ilmauksia ”Accountor” tai ”me”, tarkoitetaan sitä Accountor-yhtiötä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä.

Tämä Tietosuojaseloste kertoo, miten henkilötietojasi kerätään ja käsitellään, kenelle tietoja luovutetaan, kuinka pitkään niitä säilytetään, ja mitkä ovat sinun oikeutesi henkilötietojesi suhteen.

Tämä Seloste koskee henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun suoraan tai epäsuorasti. Myös yritystä edustavaan tai yrityksen puolesta toimivaan henkilöön, kuten toimitusjohtajaan, viittaavat tiedot ovat henkilötietoja. Yritystä koskevat tiedot, jotka eivät mitenkään viittaa luonnolliseen henkilöön, eivät ole henkilötietoja.

Koska Accountor käsittelee henkilötietoja monenlaisissa tilanteissa ja useisiin sidosryhmiin liittyen, olemme laatineet lisäselosteita täydentämään Yleistä Tietosuojaselostetta ja kuvaamaan tarkemmin käsittelyä yksittäisissä tilanteissa. Nämä lisäselosteet löytyvät napsauttamalla kyseistä otsikkoa. Jos Tietosuojaselosteen ja lisäselosteen välillä on poikkeavuuksia, sovelletaan ensisijaisesti kyseistä lisäselostetta.

Henkilötietojen kerääminen

Voimme kerätä henkilötietoja useilla tavoilla. Voit antaa tietoja itse, kun olet yhteydessä meihin, tai tietoja voi kertyä, kun käytät palveluitamme. Voimme myös johtaa sinusta tietoja hallussamme olevien henkilötietojen pohjalta. Henkilötietojasi voidaan saada myös muilta Accountor-konserniin kuuluvilta yrityksiltä tai ulkoisilta kolmansilta osapuolilta, kuten julkisista lähteistä.

Voimme yhdistellä sinua koskevia henkilötietoja, joita olemme saaneet julkisista lähteistä ja erilaisista asiointiyhteyksistä, esimerkiksi palveluiden tuottamisen tai markkinointiviestinnän yhteydessä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta kieltäytymisellä voi olla eri seurauksia tilanteesta riippuen. Joissakin tilanteissa emme esimerkiksi voi tarjota palveluamme tai toimia pyyntösi mukaisesti

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme erilaisia henkilötietoja tilanteesta riippuen. Henkilötietojen tyyppi ja laajuus rajoitetaan aina kyseisen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeelliseen tietoon. Kussakin tilanteessa käsiteltävät henkilötietoryhmät kuvataan tarkemmin kyseisessä lisäselosteessa.

Voimme käsitellä henkilötietoja myös tilastollisiin tarkoituksiin, jolloin tiedot kootaan yhteen niin, ettei luonnollista henkilöä ole mahdollista tunnistaa lopputuloksesta. Lopputuloksena syntyvä tilasto ei ole henkilötieto, koska sitä ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Emme pääsääntöisesti käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten terveystietoja. Rajatuissa tapauksissa tällaisia tietoja voidaan kuitenkin käsitellä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että sinulle on kerrottu käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme, käsittelemme ja käytämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia liiketoimintamme, tehokkaan asiakaspalvelun ja asiaankuuluvien kaupallisten toimintojen kannalta, mukaan lukien henkilötietojen käsittely niiden anonymisoimiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan oikeutettuihin ja tarkoin määriteltyihin käyttötarkoituksiin, emmekä käsittele tietoja näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. Käsittelyn tarkoitus kussakin tilanteessa kuvataan tarkemmin kyseisessä lisäselosteessa.

Henkilötietojen käsittelyyn on aina lainmukainen peruste, jonka kerromme sinulle.

Käsittelemme yleensä henkilötietoja sinun tai edustamasi yrityksen kanssa solmimamme sopimuksen toteuttamiseksi tai sellaisen solmimiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietoja täyttääksemme lakiin perustuvat velvollisuutemme esimerkiksi kirjanpitoon liittyen, lakisääteisten pakotetarkastusten suorittamiseksi tai viranomaisten (esim. veroviranomainen) esittämien pyyntöjen toteuttamiseksi lain vaatimalla tavalla.

Olet myös itse voinut antaa luvan käsitellä henkilötietojasi yhteen tai useampaan määriteltyyn tarkoitukseen. Tämä on tyypillistä erilaisissa toimintaamme tai palveluitamme edistävässä toiminnassa, kuten markkinoinnin tai sosiaalisen median kampanjoissa. Sinulle ilmoitetaan aina käsittelyn tarkoituksesta ja sen yksityiskohdista ennen suostumuksen pyytämistä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jos sinun perusoikeutesi eivät ole ristiriidassa tällaisen edun kanssa. Yhdistelemme esimerkiksi eri lähteistä kerättyjä henkilötietoja ja käsittelemme henkilötietoja palvelujen toimittamiseksi, toimintamme kehittämiseksi tai laatiaksemme sisäisiä raportteja liiketoiminnan johtamista varten. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme huolehtia toimintamme tehokkuudesta ja tarjottujen palveluiden kilpailukykyisyydestä sekä saada käyttöön tarvittavat tiedot asiakkaidemme ymmärtämiseksi ja liiketoimintamme johtamiseksi.

Tietojen jakaminen ja henkilötietojen luovuttaminen

Voimme jakaa henkilötietoja muille Accountor-konsernin yrityksille sovellettavan lainsäädännön puitteissa Selosteessa esitettyihin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien palveluiden kehittäminen tai tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Henkilötietoja voidaan siirtää Accountor-konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten osana yrityksen toiminnan raportointia tai hyödyntääksemme keskitettyjä ratkaisuja esimerkiksi tieto- ja viestintäjärjestelmien käytössä sekä tietokantojen ylläpidossa. Henkilötietojen jakaminen perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa ja kehittää liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa asiakkaillemme muiden Accountor-konsernin yritysten palveluista.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa, esimerkiksi toteuttaaksemme toimivaltaisen viranomaisen pyynnön tai oikeuskäsittelyyn liittyen.
 • Kun palveluntarjoajamme käsittelee henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Me määräämme tällaisesta henkilötietojesi käsittelystä ja olemme vastuussa siitä.
 • Kun hankimme palveluita kumppaneiltamme osana sisäisiä prosesseja (esim. rekrytointiprosessissa), harjoittaaksemme tai tukeaksemme liiketoimintaamme (esim. sosiaalisen median kampanjat) tai tarjotaksemme sinulle palveluita. Näissä tapauksissa kumppanimme on vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.:
 • Kun olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä.
 • Kun arvioimme sen olevan välttämätöntä oikeuksiemme täytäntöön panemiseksi tai suojelemiseksi kuten oikeusvaateisiin vastaamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojaamiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.
 • Kun tietojen luovuttamiseen on oikeutettu etu, kuten jos järjestämme tapahtuman yhdessä kolmannen osapuolen kanssa. Tällaisessa tapauksessa sinulle kerrotaan aina tietojesi luovuttamisesta.
 • Kun olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiselle. Tällöin tiedot luovutetaan suostumuksen mukaisesti.

Huomaathan, että kumppanimme voivat ajoittain käyttää palvelun tarjoamisen yhteydessä käsittelemiään henkilötietoja edelleen itsenäisesti omiin tarkoituksiinsa, kuten palvelun kehittämiseen, tekoälyn kouluttamiseen, tilastointiin tai lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseen. Accountor pyrkii varmistamaan, että tämä jatkokäsittely ei ole ristiriidassa henkilötietojen alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa. Näissä tapauksissa kumppanimme on vastuussa tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Henkilötietojen siirtäminen EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Käsittelemämme henkilötiedot sijaitsevat pääsääntöisesti EU:ssa tai Euroopan talousalueella. Voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja em. alueiden ulkopuolelle silloin, kun henkilötietoja käsittelevä kumppanimme toimii kokonaan tai osittain (esim. teknisten ylläpitotehtävien osalta) kolmannessa maassa. Henkilötietoja voi siirtyä kolmansiin maihin myös tilanteissa, joissa kumppania sitova EU:n ulkopuolinen pakottava lainsäädäntö näin edellyttää.

Näissä tapauksissa huolehdimme tarvittavista suojatoimenpiteistä ja toteutamme tarvittavassa laajuudessa lisätoimia henkilötietojen suojaamiseksi sovellettavan lainsäädännön vaatimalla tavalla

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • Henkilötietoja siirretään vain maihin, joiden Euroopan komissio on päätöksellään arvioinut tarjoavan riittävän tietosuojatason (”päätös tietosuojan riittävyydestä”). Lisätietoja: Adequacy decisions | European Commission (europa.eu)
 • Kun palveluntarjoaja toimii sellaisessa maassa, joka ei kuulu ”päätös tietosuojan riittävyydestä” piiriin tai johon ei muutoin sovelleta edellä mainittua päätöstä, käytetään erillisiä Euroopan komission hyväksymiä sopimuslausekkeita sekä toteutetaan tarvittavassa laajuudessa teknisiä, organisatorisia tai sopimuksellisia lisätoimia varmistaaksemme henkilötietojen suojaamisen vastaavasti kuin ETA-alueen sisällä. Lisätietoja Standard Contractual Clauses (SCC) | European Commission (europa.eu)

Joissakin rajoitetuissa tilanteissa, esim. kun osallistut omaehtoisesti Accountorin markkinoinnin tai sosiaalisen median kampanjaan, henkilötietojen siirto voi perustua nimenomaiseen suostumukseen. Siinä tapauksessa sinulle annetaan etukäteen tiedot siirrosta ja siihen liittyvistä riskeistä.

Jos haluat lisätietoja tiedonsiirtomekanismeista, joita käytetään henkilötietojen siirtämisessä ETA-alueen ulkopuolelle, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@accountor.com.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi, mukaan lukien lakiin, kirjanpitoon tai raportointiin liittyvien vaatimusten täyttämiseksi tässä Selosteessa kuvatulla tavalla.

Olemme määritelleet käsiteltäville henkilötietotyypeille säilytysajat. Näiden aikojen määrityksessä on huomioitu useita tekijöitä, kuten kyseisten tietojen luonne ja luottamuksellisuus sekä käsittelytarkoitus.

Sinun tai edustamasi yrityksen kanssa solmitun sopimussuhteen perusteella käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään yleensä sopimussuhteen tai palveluiden tuottamiseen tarvittavan ajan. Kun asiakassuhde tai palvelun tuottaminen päättyy, henkilötietoja säilytetään tarvittavin osin oikeutettujen etujemme turvaamiseksi esim. voidaksemme vastata korvausvaatimuksiin tai kanteisiin vanhentumislainsäädännön mukaisesti. Voimme säilyttää tarvittavassa laajuudessa henkilötietoja myös noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin niiden käsittelylle on olemassa perusteet. Jos vastustat tällaista käsittelyä, tietosi poistetaan sen jälkeen, kun pyyntösi oikeutus on varmistettu. Esimerkki tällaisesta käsittelystä on suoramarkkinointi.

Jos henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi, niitä säilytetään lain vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen säilytysvelvollisuudesta säädetään esimerkiksi kirjanpitoa ja rahanpesua koskevassa lainsäädännössä.

Suostumuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan.

Sinun oikeutesi

Oikeutesi ja vaihtoehtosi henkilötietojen suhteen riippuvat kyseisestä tilanteesta ja käsittelyn tarkoituksesta.

Tarkastusoikeus – Sinulla on oikeus saada vahvistus sille, käsitelläänkö tietojasi, ja jos käsitellään, saada pääsy tietoihin. Näin saat informaatiota siitä, millä tavoin käsittelemme henkilötietojasi, sekä kopion henkilörekistereihin tallennetuista tiedoistasi.

Oikaisuoikeus – Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuksi ja joissakin tapauksissa täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Oikeus vastustaa käsittelyä – Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin kun se perustuu Accountorin tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun, mikäli henkilökohtainen tilanteesi syrjäyttää tällaisen oikeutetun edun. Voimme hylätä pyynnön, jos käsittely on välttämätöntä pakollisten ja laillisten oikeuksien toteuttamiseksi. Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa ja siihen liittyvää profilointia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Sinulla on oikeus saada henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille käsiteltäväksi suostumukseen tai sopimuksen toteuttamiseen perustuen. Tällaisessa tapauksessa luovutamme tiedot sinulle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tulla unohdetuksi – Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos niiden käsittelyn jatkamiselle ei ole pätevää syytä, jos esimerkiksi koet henkilötietojesi käsittelyn tarpeettomaksi yllä kuvattuihin tarkoituksiin tai haluat peruuttaa antamasi suostumuksen.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen – Sinulla on oikeus pyytää tietyissä olosuhteissa Accountoria rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi henkilötietojen oikeellisuuden varmistamisen ajaksi.

Oikeus antaa ja peruuttaa suostumus – Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin hyvänsä.

Saatamme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ja varmistaaksemme, että olet oikeutettu käyttämään näitä oikeuksia.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä edellä mainitun pyynnön osoitteeseen privacy@accountor.com. Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimet) suojaamaan henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä sekä luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Rajaamme esimerkiksi pääsyn henkilötietoihin vain sellaisille valtuutetuille työntekijöille ja palveluntarjoajille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työssään. He käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti ja salassapitovelvollisuuden alaisena.

Huomaathan, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme siitä sinulle sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Muutokset tähän Selosteeseen

Voimme päivittää Selostetta tarvittaessa, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyssä muuttuneiden toimintatapojen kuvaamiseksi. Uusin versio on saatavilla osoitteessa www.yrityksen-perustaminen.net.

Tämä Seloste on päivitetty viimeksi 12.10.2023.

Ota yhteyttä

Accountor-konsernin emoyhtiön yhteystiedot:

Accountor Holding Oy, y-tunnus 2480336-9, Keilaniementie 1, 02150 Espoo.

Jos sinulla on kysyttävää Selosteeseen tai käsittelemiimme henkilötietoihin liittyen taikka jos haluat ottaa yhteyttä Accountorin tietosuojavastaavan, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy@accountor.com.

Tietosuojaseloste verkkosivun käyttäjille ja verkkosivun evästeistä

Soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa verkkosivun käyttäjille (”Verkkosivu- ja evästeseloste”) kuvataan, miten Accountor kerää ja käsittelee henkilötietojasi ja hyödyntää evästeitä, kun käytät Accountorin verkkosivuja, kuten accountor.com taikka tuote- tai palvelukohtaisia verkkosivujamme (”Verkkosivut”), eli kun:

 • vierailet Verkkosivuilla; tai
 • olet yhteydessä meihin Verkkosivujen kautta, esimerkiksi lataamalla materiaalia, tilaamalla uutiskirjeen, osallistumalla markkinointikampanjaan tai antamalla palautetta.

Luethan tämän Verkkosivu- ja evästeselosteen ja Accountorin Yleisen Tietosuojaselosteen tarvittaessa läpi ennen kuin vierailet Verkkosivuillamme.

Voit lukea lisää evästeistä selosteen kohdasta Evästeiden käsittely.

Henkilötietojen kerääminen

Voimme kerätä henkilötietoja usein tavoin. Ensisijaisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • olet antanut meille, kun viestit tai olet yhteydessä kanssamme esimerkiksi chatin kautta, tilaat uutiskirjeen, lähetät tarjouspyynnön tai annat meille tietoja Verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta;
 • syntyvät Verkkosivulla vierailun yhteydessä tai kun käytät niillä tarjottuja palveluita, kuten selailet sivuja, lataat esitteitä tai etsit tietoa; tai
 • saadaan julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai kolmansien osapuolien kautta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi kaupparekisteristä tai analytiikkatarjoajilta, mainosverkostoista ja hakupalveluntarjoajilta saatavat tiedot.

Voimme yhdistellä sinua koskevia henkilötietoja, joita olemme saaneet julkisista lähteistä ja erilaisista asiointiyhteyksistä kanssamme esimerkiksi Verkkosivujen käytöstä tai sähköpostin kautta.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta kieltäytyminen saattaa vaikuttaa Verkkosivujen toimintaan tai estää pyytämiesi toimintojen toteuttamisen.

Henkilötietoryhmät

Verkkosivuilla keräämämme ja käsittelemämme tiedot kuuluvat seuraaviin henkilötietoryhmiin:

 • Perustiedot, kuten nimi, titteli ja yhteys edustamaasi yritykseen sekä yhteystiedot (sähköposti, postiosoite ja puhelinnumero) tai muut tunnistetiedot;
 • Markkinointi- ja viestintätiedot, kuten kiinnostuksen kohteesi ja mieltymyksesi, tekemäsi valinnat ja markkinointiluvat tai –kiellot;
 • Viestintäsi ja siihen liittyvät tiedot, kuten kirjeenvaihto, palautteesi ja vastauksesi kyselyihin;
 • Henkilötiedot, jotka syntyvät kun käytät palveluitamme tai jotka kerätään Verkkosivuilla vierailun yhteydessä evästeiden avulla tai muutoin, esimerkiksi käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamistiedot ja tiedot siitä, miten käytät Verkkosivuja tai palveluitamme;
 • Tekniset tiedot Verkkosivujen selaamisesta, kuten kirjautumistiedot, kieli, laitetunnus, laitetyyppi ja käyttöjärjestelmä, sovellusasetukset sekä muut evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla kerätyt tiedot; ja
 • Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Sellaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä luonnollisia henkilöitä, voidaan kerätä ja käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, kuten Verkkosivujen käytön yhteydessä kerätyt tilastolliset tai demografiatiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia asiakassuhteen hallinnoimiseksi tai muihin asiaankuuluviin toiminnallisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien henkilötietojen käsittely niiden anonymisoimiseksi.

Henkilötietojasi käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

1. ASIAKASSUHTEEN HALLINTA

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on meidän ja sinun tai edustamasi yrityksen välisen asiakassuhteen hallinta, mukaan lukien yhteydenottojesi hallinta ja niihin vastaaminen, palautteen pyytäminen tai muu viestintä kanssasi. Näissä tapauksissa tietojen käsittely perustuu meidän ja sinun tai edustamasi yrityksen väliseen sopimukseen taikka oikeutettuun etuumme palvella sinua valintojesi perusteella ja tarjota laadukasta palvelua.

2. MARKKINOINTI JA ANALYTIIKKA

Voimme käyttää henkilötietoja markkinoidaksemme ja kertoaksemme sinulle Accountorin palveluista. Voimme yhdistellä sinua koskevia tietoja, joita olemme saaneet julkisista lähteistä ja erilaisista asiointiyhteyksistä kanssamme. Voimme myös käyttää henkilötietoja markkinointitutkimuksiin ja asiakaskyselyihin. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kerätä ja analysoida merkityksellistä tietoa ymmärtääksemme asiakkaitamme paremmin ja kehittää asiaankuuluvia palveluita.

Suostumuksesi perusteella voimme tallentaa ja käyttää päätelaitteesi tietoja, henkilötiedot mukaan luettuina, luodaksemme personoituja mainosprofiileja ja toimittaaksemme merkityksellistä sisältöä Verkkosivulla (esim. tietoa ja mainoksia Accountorin tarjoamista palveluista) sekä mitataksemme mainonnan tehokkuutta. Vastaavasti henkilötietojasi voidaan käsitellä myös Verkkosivujen kehittämiseksi ja parantamiseksi taikka omien palveluiden kehittämiseksi tai yhteistyökumppaneiden palveluiden kehittämiseen.

3. VERKKOSIVUJEN YLLÄPITO, TIETOTURVALLISUUS JA SISÄINEN RAPORTOINTI

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme ylläpitää ja hallinnoida Verkkosivuja, mukaan lukien Verkkosivuilla olevien sisältöjen ylläpito ja tuottaminen sekä estääksemme virhetilanteita ja virheiden korjaamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä Verkkosivujen ja tarjottujen palveluiden tietoturvallisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien petosten ehkäisemiseksi ja niiden tutkimiseksi. Voimme myös käsitellä tietoja laatiaksemme sisäisiä raportteja liiketoiminnan johtamista varten. Näissä tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti ja varmistaa Verkkosivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukainen tietoturvan taso. Oikeutetun etumme perusteella voimme kerätä ja analysoida tarpeellista tietoa toimintamme kehittämiseen esim. Verkkosivujen toimivuudesta.

Suostumuksesi perusteella voimme käsitellä henkilötietoja mittaamiseen ja raportointiin mukaan lukien Verkkosivujen käytön tilastointiin.

4. LAKIEN NOUDATTAMINEN

Voimme käsitellä henkilötietojasi täyttääksemme lakiin perustuvat velvollisuutemme, kuten vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

5. MUUT TARKOITUKSET, JOIHIN OLET SUOSTUNUT

Voimme käsitellä henkilötietoja myös muuhun, yhteen tai useampaan nimenomaiseen, tarkoitukseen, jos olet antanut tällaiseen käsittelyyn suostumuksesi. Verkkosivujen selailua ja mieltymyksiäsi koskevan tiedon käsittely ja sen jakaminen nimettyjen kolmansien osapuolien kanssa perustuu pääsääntöisesti antamaasi suostumukseen.

Evästeiden käsittely

Käytämme Verkkosivuillamme evästetiedostoja ja muita vastaavia teknologioita (”evästeet”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi keräämään ja tallentamaan hyödyllisiä tietoja, toimittamaan merkityksellistä sisältöä, varmistamaan Verkkosivujen toimivuus ja tarjoamaan tietoa Verkkosivujen käytöstä.

Kerätessämme henkilötietoja evästeiden avulla olemme sitoutuneet ja pyrimme noudattamaan IAB Europen Transparency and Consent Framework 2.0 –standardin periaatteita. Löydät lisätietoa standardista [täältä].

Evästeen asettaminen voi tapahtua nettiselaimen osoitekentässä olevan Verkkosivumme toimesta, tai suostumuksellasi nimetyn kolmannen osapuolen toimesta niihin tarkoituksiin, joista sinulle on kerrottu. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat olla esim. markkinointiverkostoja taikka analytiikan tai sosiaalisen median palveluntarjoajia. Kolmannet osapuolet voivat siirtää evästeiden avulla kerättyjä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietyllä verkkosivulla kulloinkin käytettyjä evästeitä koskevat tiedot ovat saatavilla evästehallintapaneelin kautta, joka tulee näkyviin painamalla sivulla olevaa Yksityisyys -kuvaketta. Käytämme Verkkosivuilla seuraaviin alla yleisesti kuvattuihin luokkiin kuuluvia evästeitä:

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET

Nämä evästeet ovat välttämättömiä Verkkosivujen toiminnan kannalta, eikä niitä voi ottaa poistaa käytöstä. Niitä käytetään yleensä silloin kun saavut Verkkosivuille tai käytät ominaisuuksia palvelupyyntöjen luomiseen esim. määrität yksityisyysasetuksia, kirjaudut sivustolle tai käytät sivustolla olevia lomakkeita. Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai antamaan niistä hälytyksen. Verkkosivujen kaikki osat eivät välttämättä toimi, jos estät nämä evästeet. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa Verkkosivujen ja sen käytölle välttämättömien ominaisuuksien toimivuus.

MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKAEVÄSTEET

Analytiikkaevästeiden avulla voimme seurata käyttäjien määrää ja miltä sivuilta he saapuvat Verkkosivuillemme sekä mitata tarjottavien mainosten ja niiden sisällön tehokkuutta. Ne auttavat meitä tunnistamaan suositut ja vähemmän suositut osat sekä sen, miten vierailijat liikkuvat Verkkosivuilla tai ovat vuorovaikutuksessa mainosten ja sisällön kanssa. Mikäli et anna suostumustasi näiden evästeiden asettamiseen, emme esim. tiedä milloin olet käynyt Verkkosivuillamme tai missä osassa olet vieraillut.

TOIMINNALLISET EVÄSTEET

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota parempia ja henkilökohtaisempia palveluita, kuten videoita tai reaaliaikaista chattia tai personoituja mainoksia. Toiminnallisten evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös Verkkosivujen toimivuuden parantamiseen tai tarjottujen palveluiden parantamiseen tai kehittämiseen. Voimme itse asettaa tällaisia evästeitä tai ne voi asettaa sellainen kolmas osapuoli, jonka palveluita Verkkosivuilla tarjotaan. Jos et hyväksy tällaisia evästeitä, jotkin tai kaikki Verkkosivujen ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.

MAINONTA- JA SOSIAALISEN MEDIAN EVÄSTEET

Nämä evästeet on asettanut Verkkosivuille tai palveluihimme mainoskumppanimme tai sosiaalisen median palveluntarjoaja. Evästeiden avulla yritykset voivat luoda henkilökohtaisen mainosprofiilin kiinnostuksen kohteistasi ja näyttää sinulle mainoksia tai sosiaalisen median sisältöä vastaavasti. Joskus kerätty tieto voi myös määrittää sisällön ja viestit, joita näet muilla verkkosivuilla. Jos et hyväksy evästeitä, et näe räätälöityä mainontaa eri verkkosivuilla tai et ehkä voi jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa.

Soveltuvin osin yksityiskohtaiset tiedot evästeistä, tarkasti määritellyistä käyttötarkoituksista ja kolmannen osapuolen evästeistä, ovat saatavilla Verkkosivujen evästehallintapaneelissa, jossa suostumustasi evästeiden asettamiseen pyydetään.

EVÄSTEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Eväste säilyy laitteellasi sen vanhentumispäivään saakka tai kunnes poistat sen. Evästeiden säilytysajat jaetaan seuraaviin kahteen ryhmään.

Istuntokohtaiset evästeet

Istuntokohtaisia evästeitä käytetään muistamaan kutakin selausistuntoa koskevat asetukset. Ne asetetaan istuntokohtaisesti, jolloin ne säilyvät selaimen sulkemiseen saakka. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kovalevylle.

Pysyvät evästeet

Pysyviä evästeitä käytetään yleensä kohdennettuun mainontaan tai tiedon keräämiseen siitä, miten käytät Verkkosivuja. Pysyviä evästeitä säilytetään kovalevyllä myös selausistuntojen välillä, kunnes poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy.

Saat tietoja kunkin evästeen säilytysajasta verkkosivun evästehallintapaneelista, joka tulee näkyville painamalla verkkosivulla olevaa Yksityisyys -kuvaketta.

EVÄSTEIDEN HALLINTA

Voit hyväksyä tai hylätä evästeet taikka muuttaa tai tarkastella aiempia valintojasi Verkkosivujen evästehallintapaneelissa, joka tulee näkyville painamalla verkkosivulla olevaa Yksityisyys – kuvaketta.

Voit aina poistaa evästeet käytöstä tai tyhjentää kaikkia verkkosivuja koskevan evästehistorian selaimesi asetuksista. Löydät evästeisiin liittyvät navigointiasetukset yleensä käyttämäsi selaimen ”Vaihtoehdot”, ”Työkalut” tai ”Suosikit” -valikosta.

Evästeiden hyväksyminen antaa sinulle mahdollisuuden käyttää Verkkosivuja parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli et anna suostumustasi evästeiden asettamiseen, jotkin Verkkosivujen ominaisuudet eivät välttämättä toimi laitteellasi tai et välttämättä pääse kaikkialle Verkkosivuilla.

Soveltuvin osin pyydämme säännöllisesti suostumustasi evästeiden asettamiseen. Suostumuksesi pyydetään myös, kun otamme uusia evästeitä käyttöön.

Kolmannen osapuolen linkit

Verkkosivuilla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille, liitännäisiin ja sovelluksiin. Voit hallita kolmannen osapuolen evästeitä selaimesi asetusten kautta, tai soveltuvin osin Verkkosivujen evästehallintapaneelissa. Linkkien seuraaminen tai yhteyden ottaminen niiden kautta saattaa antaa kolmansille osapuolille luvan kerätä tai jakaa tietoja sinusta. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi yleensä oikeutetun etunsa perusteella. Me emme hallinnoi näitä kolmansien osapuolten verkkosivuja, emmekä vastaa kolmansien osapuolten toimintatavoista henkilötietojesi käsittelyssä. Kolmannet osapuolet voivat siirtää evästeiden avulla kerättyjä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tarkastathan kolmannen osapuolen toimintatavat henkilötietojen käsittelyssä heidän omilta verkkosivuiltaan.

Markkinointiviestintä

Lähetämme sähköpostitse mainosviestejä, jotka voivat sisältää teknologiaa (verkkojäljitteitä, evästeitä tms.), jonka avulla saamme tietää mitä viestille teet (avaat, luet jne.) ja mitä linkkejä mahdollisesti klikkaat. Kun seuraat lähettämässämme markkinointiviestissä olevaa linkkiä, käytämme myös evästettä kirjaamaan, mitä sivuja katsot ja mitä sisältöjä lataat Verkkosivuilta.

Voit itse määrätä henkilötietojesi käsittelystä markkinointitarkoituksiin. Voit pyytää Accountoria lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen klikkaamalla kaikissa tällaisissa viesteissä olevaa lopetuslinkkiä tai milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@accountor.com. Tässä tapauksessa säilytämme vähimmäismäärän henkilötietojasi pystyäksemme kunnioittamaan antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Huomaathan, että vaikka pyytäisit suoramarkkinoinnin lopettamista, meidän voi olla tarpeen olla sinuun yhteydessä muista syistä, joihin liittyen henkilötietojasi käsitellään.

Muutokset Verkkosivu- ja evästeselosteeseen

Voimme päivittää tätä Verkkosivu- ja evästeselostetta tarvittaessa, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyssä muuttuneiden toimintatapojen kuvaamiseksi. Tämä seloste on päivitetty viimeksi 2. tammikuuta 2023.