Kommandiittiyhtiön perustaminen

Tämän kirjoituksen tarkoitus on kertoa sinulle kommandiittiyhtiöstä ja sen perustamisesta mahdollisimman maanlähteisesti ja selkokielellä.

Tästäkin aiheesta on saatavilla jo valmiiksi paljon tietoa. Olemme yrittäneet koota tärkeimmät perusasiat järkeväksi paketiksi yhdelle sivulle.

Tämä kommandiittiyhtiön perustajan opas sisältää tietoa seuraavista asioista:

 • Mikä on kommandiittiyhtiö?
 • Kuka voi perustaa kommandiittiyhtiön?
 • Mitä eroa on vastuunalaisella yhtiömiehellä ja äänettömällä yhtiömiehellä?
 • Kommandiittiyhtiön verotus
 • Kommandiittiyhtiön hyödyt
 • Kommandiittiyhtiön miinukset
 • Mitä kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan?
 • Kuinka kommandiittiyhtiön perustaminen tapahtuu?

Kirjoitus on varsin pitkä, joten varaa aikaa lukemiseen 10-15 minuuttia tai lue parhaat palat päältä pois! Jos sinulla herää kysymyksiä tai kommentteja, voit jättää niitä kirjoituksen alle. Mutta sitten asiaan.

Mikä on kommandiittiyhtiö?

Kommandiittiyhtiöllä tarkoitetaan henkilöyhtiötä, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä yksi äänetön yhtiömies.

Ero avoimeen yhtiöön on ainoastaan äänettömän yhtiömiehen rooli. Hänen vastuunsa rajoittuu sijoittamaansa pääomaan, eikä äänetön yhtiömies osallistu yhtiön hallintoon, mikäli asiasta ei ole yhtiösopimuksessa erikseen sovittu.

Äänettömän yhtiömiehen on sijoitettava panoksensa rahana tai rahanarvoisena omaisuutena eli työpanos ei riitä. Laissa ei määritellä panoksen alarajaa, mutta käytännössä sen tulisi olla sen suuruinen, että sillä on todellista merkitystä yhtiön toiminnalle.

Vastuunalainen yhtiömies sen sijaan vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan, mutta samalla myös päättää yrityksen toiminnasta.

Kommandiittiyhtiöitä perustetaan Suomessa tasaiseen tahtiin. Tällä hetkellä (2017) niitä löytyy kaupparekisteristä noin 30 000, eli suosio ei kuitenkaan ole lähelläkään toiminimiyrittäjien ja osakeyhtiöiden lukumäärää.

Tunnettu esimerkki kommandiittiyhtiöstä on Lidl Suomi.

Kuka voi perustaa kommandiittiyhtiön?

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehenä eli perustajina voivat olla niin luonnolliset henkilöt kuin yrityksetkin (oikeushenkilö).

Yhdellä yrityksen vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö eli yritys, kotipaikka Euroopan talousalueella eli ETA-alueella.

Myös vajaavaltainen tai alaikäinen voi olla yhtiömiehenä, mikäli hänen edunvalvojansa edustaa häntä yhtiöön liittymisessä ja edunvalvojalla on toimenpiteeseen maistraatin lupa.

Mitä eroa on vastuunalaisella yhtiömiehellä ja äänettömällä yhtiömiehellä?

Vastuunalainen yhtiömies

Vastuunalainen yhtiömies on päätösvaltainen eli voi tehdä yksin päätöksiä yrityksen nimissä. Tämä voi olla ongelma, jos tekijöitä on useita ja jokainen sutii päätöksiä muiden tietämättä.

Vastuunalainen yhtiömies tai -miehet vastaavat yhtiön asioista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Normaalisti vastuunalaiset yhtiömiehet ovat keskenään yhdenvertaisia.

Asiasta voi sopia muullakin tavalla, jolloin se kannattaa merkitä yhtiösopimukseen ja toimittaa sopimus kaupparekisteriin.

Äänetön yhtiömies

Äänetön yhtiömies on pääoman sijoittaja, joka saa sijoitukselleen koron tai ainakin näin on tarkoitus. Päätösvaltaa äänettömällä yhtiömiehellä ei ole, mikäli siitä ei erikseen sovita yhtiösopimuksessa.

Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun hän työskentelee yrityksessä. Äänettömiä yhtiömiehiä voi olla yksi tai useampia.

Kommandiittiyhtiön verotus

Kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten tulo-osuudet jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi.

Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 prosenttia osakkaan nettovarallisuusosuudesta, johon on lisätty 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneen vuoden aikana maksetuista palkoista.

Yrityksen nettovarallisuus saadaan kaavalla varat miinus velat. Pääomatulon vero on 30 000 euroon asti 30 prosenttia.

Ansiotuloa on laskennallisen pääomatulo-osuuden ylittävä tulo, jotka verotetaan ansiotulona progressiivisesti.

Ansiotulon verotus on pääomatulon verotusta lievempää noin 20 000 euroon saakka. Veron maksavat vastuunalaiset yhtiömiehet siinä suhteessa kuin yhtiösopimukseen on kirjoitettu, eli yleensä tasan.

Palkan maksaminen yhtiömiehille

Kommandiittiyhtiön yksi hienoin puoli on, että yhtiö voi maksaa palkkaa yhtiömiehelle, minkä lisäksi yhtiömies voi tehdä myös yksityisottoja.

Yksityisotoilla tarkoitetaan rahan nostamista yrityksen tililtä omaan käyttöön, jolloin firma kassa pienenee, mutta yrityksen tulos ei laske yhtään noston takia.

Palkkaa voidaan maksaa, jos yhtiömies työskentelee yhtiössä. Varoja voi siis ottaa yhtiöstä myös yksityisottoina. Palkanmaksua välttämällä säästyy palkan sivukuluilta, mutta toisaalta runsaat yksityisotot pienentävät yhtiön nettovarallisuutta. Tällöin pääomatulo-osuus pienenee.

Palkan tai yksityisottojen lisäksi yhtiömiehelle voidaan maksaa rahana matkakustannusten korvauksia (päiväraha ja kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkoihin), jolloin tehdyistä matkoista pidetään joko ajopäiväkirjaa tai tehdään matkalasku.

Jos palkkoja ei makseta, eivät yrittäjät voi ottaa itselleen luontaisetuja (esim. lounasetu).

Kommandiittiyhtiö vai avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. He harjoittavat elinkeinotoimintaa (=tekevät bisnestä) yhtiösopimuksen perusteella.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista sekä muista velvoitteista. He voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä kuten muita yrityksiä.

Kommandiittiyhtiö on siis muuten samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä.

Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista, aivan kuten avoimessa yhtiössäkin. Toisaalta äänettömien yhtiömiesten vastuu sen sijaan rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittavan omaisuuspanoksen määrään.

Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies.

Toiminimi vai kommandiittiyhtiö

Useimmat tämänkin sivun lukijoista pohtivat vaihtoehtoja toiminimelle. Pienimuotoista ja/tai henkilökohtaista liiketoimintaa tehdessä, jossa yrittäjällä on suuri työpanos, on toiminimi usein se varmin valinta.

Kommandiittiyhtiö voi olla hyvinkin järkevä vaihtoehto tilanteissa, joissa suunnittelet tulevaisuuttasi jo pidemmälle. Haasteena on se, että yhtiöön tarvitaan mukaan toinen henkilö.

Hänen roolinsa olisi olla puhtaasti sijoittaja, vaikka mitään tarkkaa summaa sijoitukselle ei ole määritelty. Käytännössä voit siis kikkailla jonkun tuttavasi mukaan sopimallanne rahasummalla tai muulla kiinteällä pääomalla.

Mitä hyötyä sitten on perustaa kommandiittiyhtiö? Eikö toisen ihmisen mukaan saaminen kuulosta vain turhalta säätämiseltä? Kyllä vain, jos ajatuksena on pyörittää pienimuotoista toimintaa.

Mutta jos sinulla on suurempia tulevaisuuden suunnitelmia, niin kommandiittiyhtiö voi olla vaihtoehto.

1. Kommandiittiyhtiö on helppoa muuttaa myöhemmin osakeyhtiöksi ilman veroseuraamuksia.

2. Kommandiittiyhtiön osuudet voi myydä samaan tapaan kuin osakeyhtiön osakkeet. Toiminimellä tällaista ei voi tehdä.

3. Kommandiittiyhtiön osuuksien myyntihinnasta saa omistusajan perusteella vähentää hankintameno-olettaman, joka on 40 % myyntihinnasta, kun omistusaika on yli 10 vuotta. Omistusaika lasketaan kommandiittiyhtiön perustamisesta.

4. Kommandiittiyhtiöstä voi myös maksaa itselleen palkkaa. Se voi olla joissain tilanteissa järkevää.

5. Kommandiittiyhtiössä yhtiömies voi saada  400 euron verovapaan määrän liikunta- tai kulttuuriseteleitä vuodessa.

Kommandiittiyhtiön hyödyt

 • Yksityisotot ovat sallittuja.
 • Mikäli yhtiömiehille maksetaan palkkaa, heillä on oikeus luontaisetuihin (esim. lounas- ja puhelinetu).
 • Yhtiösopimus antaa sopimusvapauden hyvin pitkälle. Laatikaa siis yhtiösopimus huolella.
 • Purkautuessa voidaan toimintaa jatkaa muun muassa toiminimenä.
 • Pääomaa tarvitaan vain vähän, koska minimisummaa ei ole merkitty lakiin. Rekisteröintimaksu on vain 240 euroa.
 • Pääoma voi olla rahaa, tavaraa tai työpanos.

Kommandiittiyhtiön miinukset

 • On pidettävä kaksinkertaista kirjanpitoa (vertaa toiminimeen).
 • Vastuunalainen yhtiömies (-miehet) vastaavat yhteisvastuullisesti tai yhtiösopimuksen mukaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista.
 • Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on mahdollisuus tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä muita vastuunalaisia yhtiömiehiä kuulematta.
 • Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole päätösvaltaa, ellei siitä erikseen sovita yhtiösopimuksessa esimerkiksi silloin, kun hän työskentelee yrityksessä.

Mitä kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan?

 • Kaksi yhtiömiestä. Heitä voi toki olla enemmänkin.
 • Pankkitili
 • Rekisteröintimaksuun 240 euroa
 • Yhtiösopimus
 • Perustamisilmoitus

Kuinka kommandiittiyhtiö perustetaan?

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin, kuinka yhtiön perustamisen virallinen osuus hoidetaan.

Voit nyt halutessasi avata toiseen selainikkunaan kommandiittiyhtiön perustamispaketin, josta löytyvät tarvittavat asiakirjat. Alla olevat ohjeet luettuasi perustamispaketin täyttämisen pitäisi sujua helposti.

Kirjoituksen lopusta löydät vielä listan, jossa on vielä muistutukseksi eritelty koko yrityksen perustamisen vaiheet.

1. Yhtiösopimus

Ensimmäiseksi on tärkeää laatia yhtiösopimus. Sopimuksesta voi tehdä juuri niin monimutkaisen kuin haluat. PRH:n perustamispaketti tarjoaa yksinkertaisen mallin.

1. Yhtiölle on tietysti valittava nimi. Apuna kannattaa käyttää YTJ:n tietopalvelua. Nimi ei saa olla läheisesti jo olemassa olevan yrityksen nimeä vastaava, joten voit tarkistaa sieltä, onko nimi-ideasi jo käytössä.

Suosittelemme myös tutkimaan, onko firman nimeä vastaavaa domainia (verkkosivujen osoite) vapaaa. Suomalaiset domainit voi selvittää täältä.

2. Yrityksen kotipaikka on selvä juttu. Se on paikka, jossa aiotte toimintaa harjoittaa tai josta käsin toimitte. Helppoa ja kivaa!

3. Toimialaa kannattaa miettiä tarkemmin. Mitä aiotte tehdä? Jos se ei ole vielä selkeää, on aina mahdollista käyttää “kaikki laillinen liiketoiminta” -tyylistä nimikettä, joka mahdollistaa käytännössä minkä tahansa tekemisen.

4. Seuraavaksi listaatte yritykseen mukaan lähtevät yhtiömiehet ja heidän panoksensa. Selvitimme aikaisemmin, mitä tarkoittavat vastuunalainen ja äänetön yhtiömies. Selaa artikkelia tarvittaessa ylemmäs.

5. Loput kohdat on “valmiiksi” täytetty. Ne voi jättää kyseiseen tilaan, ellei mielessäsi ole jotain erityisesti näistä poikkeavaa.

6. Lopuksi allekirjoitatte sopimuksen useampana kappaleena, suosittelemme vähintään kolmea kappaletta tai ainakin yksi jokaiselle yhtiömiehelle ja yksi kaupparekisteriin. Yhden ylimääräisen voi myös tallettaa varmaan säilöön.

2. Pankkitili

Seuraavaksi kannattaa mennä avaamaan pankkitili. Yhtiön rekisteröimismaksun voi hoitaa sen kautta.

Usein lienee fiksuinta käyttää tuttua pankkia. Varaa aika pankin yrityspuolelle, niin vältyt jonottamiselta. Voit kysyä samalla ennakkoon, mitä kaikkea tarvitset mukaasi pankkiin tilin avaamista varten.

Tarvitset yksinkertaisen tilin, nettipankkitunnukset ja todennäköisesti maksukortin.

Kommandiittiyhtiön perustaja tarvitsee todennäköisesti seuraavat asiat mukaansa:

 • Yhtiösopimus, josta ilmenevät vastuunalaiset yhtiömiehet
 • Yhtiöjärjestys
 • Jos tilinkäyttöoikeus annetaan ulkopuoliselle, tarvitaan kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten hyväksyntä.

Vaadittavissa asiakirjoissa on monesti pieniä pankkikohtaisia vaihteluja. Tästäkin syystä kannattaa selvittää asia joko pankin verkkosivuilta tai puhelimitse aikaa varatessa.

Monella pankilla on myös yhteistyötä jonkin vakuutusyhtiön kanssa, minkä avulla voit saada alennuksia. Näitä kannattaa myös hyödyntää. Usein voit halutessasi varata suoraan ajan vakuutusmyyjälle pankin henkilökunnan avulla.

3. Perustamisilmoitus

Seuraavaksi perustamisilmoitus, joka myöskin sisältyy perustamispakettiin. Tämä on se virallisista virallisin osuus.

1. Täytä yrityksen nimi sekä kaksi muuta varanimeä. Jos ensimmäinen ehdotus ei mene läpi, niin PRH tarkastaa seuraavan ja niin edespäin.

Ensimmäinen listalla oleva ja läpimenevä nimi hyväksytään. Jos mikään nimistä ei kelpaa, pyytää PRH sinua ehdottamaan uutta.

2. Kotipaikka ja yhteystiedot ovat selkeää settiä. Ilmoita vaikka kotisi tai muu osoite, jonne haluat postit, mikäli teillä ei ole erillistä toimistoa.

3. Valitse sopiva tilikausi. Ensimmäinen tilikausi voi olla 6-18 kuukautta (jos yritystoiminta alkaa esim. kesken vuoden), mutta sen jälkeen tilikausi on useimmiten kalenterivuosi.

Jos haluat saada irtopisteitä kirjanpitäjältäsi, valitse jokin muu ajankohta tilinkauden päättämiseen kuin vuodenvaihde, heillä riittää hommaa silloin muutenkin.

4. Rekisterit. Tästä enemmän asiaa:

Kaupparekisteri

Tähän tulee ilmoittautua, totta kai.

Arvonlisäverovelvollisuus

Kommandiittiyhtiö on arvonlisäverovelvollinen, mikäli firman myy Suomessa tavaroita tai palveluita osana liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa.

Suosittelemme kuitenkin joka tapauksessa ilmoittautumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka et olisi varma liikevaihdon ylittämisestä. Alv:n alarajahuojennus auttaa tällöin sinua, mikäli raja ylittyykin. Ja jos raja ylittyy ilman rekisteriin kuulumista, joudut joka tapauksessa maksamaan alvisi.

Työnantajarekisteri

Verohallinnon työnantajarekisteriin on ilmoittauduttava, kun firma aloittaa säännöllisen palkanmaksun. Ilmoittautuminen on tehtävä, jos palveluksessa on kalenterivuoden aikana vakituisesti vähintään kaksi työntekijää.

Ilmoittautuminen on tehtävä myös silloin, mikäli työssä on vuoden aikana vähintään kuusi palkansaajaa, vaikka näiden työsuhde ei kestäisi koko kalenterivuotta. Jos ajatuksena on palkata sakkia heti alusta alkaen, rekisteriin kannattaa ilmoittautua.

Ennakkovero

Toiminnan arvioidusta tuloksesta maksetaan ennakkoon veroa, ja tällöin puhutaan ennakkoverosta. Ennakkoveron maksavat yhtiömiehet, ja jokaisen yhtiömiehen pitää täyttää erillinen hakemuslomake ennakkoverolle. Tämän voi tehdä Verohallinnon sivuilla.

Yhtiömiehen ennakoiden määrään vaikuttavat myös kaikki muutkin yhtiömiehen tulot ja vähennykset verovuoden aikana. Hakemusten perusteella Verohallinto laskee tilikauden ennakkoveron määrän ja lähettää yhtiömiehelle tai -miehille ennakkoveron maksulomakkeet.

Vakuutusmaksuvero

Vakuutusmaksuverovelvolliseksi sinun tulee yleensä ilmoittautua vain, mikäli yritykseltäsi löytyy vakuutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolisista vakuutusyhtiöistä. Toisin sanoen: jos yrityksesi vakuutukset ovat suomalaisessa tai vaikka ruotsalaisessakin vakuutusyhtiössä, tähän rekisteriin ei tarvitse liittyä.

Useimmissa tapauksissa raksin saa siis ainakin kaupparekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri sekä ennakkoperintärekisteri. Mutta sitten eteenpäin.

5. Yhtiömuoto. Tämän artikkelin perusteella se lienee luultavimmin kommandiittiyhtiö.

6. Toimiala. Katso tämä yhtiösopimuksesta.

7. Verohallinnolle ja kaupparekisteriin tietoja antava henkilö. Valitkaa yksi henkilö firmasta, jos mukana on useampia. Harvoin perästä kuuluu mitään ihmeellistä, mutta on fiksua olla yksi, joka koordinoi kaiken.

8. Seuraavaksi täytä yhtiömiehen tai -miesten nimet.

9. Loppujen kohtien pitäisi olla melko yksinkertaisia. Eri rekistereihin kannattaa ilmoittautua heti, kun ajatuksena on aloittaa toiminta.

10. Liikevaihdon ja tuloksen arviointi. Muista, että ennakkoveron maksaminen perustuu arvioituun tulokseen. Ja tulos ja liikevaihtohan ovat täysin eri asioita.

Tuloksen arviointi etukäteen voi luonnollisesti olla hankalaa, mutta ei hätää: Arviota voi muuttaa jälkikäteen olemalla yhteydessä Verohallintoon.

4. Perustamisilmoituksen ja liitteiden toimitus viranomaiselle

Perustamisilmoituksen voi toimittaa PRH:lle postitse, mutta mikään ei estä kiikuttamasta asiakirjoja myös paikan päälle Helsinkiin. Osoitetiedot ja ohjeet löytyvät perustamispaketista.

Muistilista yrityksen perustajalle

 1. Yhtiökumppaneiden valinta. Toimitko yksin vai kimpassa? Voitko pomminvarmasti luottaa yhtiökumppaneihisi?
 2. Mahdollisten viranomaislupien selvittäminen. Selvitystyö on järkevää tehdä etukäteen ennen kuin on yritys pystyssä. Ikävät yllätykset eivät ole kivoja myöhäisessä vaiheessa.
 3. Yrityksen rahoitustarve sekä oman pääoman sijoittaminen. Kuinka paljon pääomaa tarvitaan ja mistä se tulee?
 4. Nimen valminta. Käytä apuna ytj.fi-palvelua. Varmista myös, onko nimeä vastaava domain vapaana.
 5. Yhtiösopimuksen laatiminen.
 6. Pankkitilin avaaminen. Laadi jonkinlainen pöytäkirja, varaa aika pankin yrityspuolelle ja perusta yksinkertainen tili.
 7. Hyvän kirjanpitäjän valitseminen on ensiarvoisen tärkeää! Jos yritys on isompi, myös tilintarkastajaa kannattaa harkita. Toiminnan alussa hyvästä kirjanpitäjästä on paljon hyötyä.
 8. Perustamisilmoituksen täyttäminen.
 9. Rekistereihin ilmoittautuminen. Tämä hoituu samalla kohdan 8 kanssa (Perustamispaketti).
 10. Viranomaislupien haku, jos se ei aikaisemmin jo onnistunut. Näissä voi kestää ja tulla mutkia matkaan, aloita siis prosessi mahdollisimman aikaisin.
 11. Vakuutustarpeiden selvittäminen. Eläkevakuutus, työnantajan vakuutukset jne. Kartoita oman firman tarpeet.
 12. Työttömyyskassaan liittyminen (myös yrittäjillä on sellainen). Jos haluat lisäturvaa työttömyyden varalle, työttömyyskassa on hyvä sijoitus.