YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen ja mitä se maksaa? Entä mikä on YEL-työtulo?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on aina hankittava, mikäli sen ottamisen ehdot täyttyvät.

Tähän oppaaseen olemme koonneet kaikki olennaisimmat tiedot YEL-vakuutuksesta ja sen ostamisesta.

Jos etsit YEL-laskuria, löydät siihen linkin sivun alaosasta.

Yrittäjän eläke

Samoin kuten työntekijöillä, myös sinulla yrittäjänä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä heti saavutettuasi määritellyn alimman vanhuuseläkeiän, joka riippuu syntymävuodestasi. Yrittäjänä voit myös valita jatkaa työskentelyäsi tämän iän saavuttamisen jälkeen ja kasvattaa eläkettäsi aina korkeimpaan sallittuun vanhuuseläkeikään saakka.

Mikäli toivot työtaakkasi keventämistä lähellä eläkeikää, osittainen vanhuuseläke on toki mahdollista jo ennen virallisen eläkeiän alkamista.

Työkyvyn merkittävästi alentuessa on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä. Lisäksi, jos yrittäjä kuolee, hänen perheelleen voidaan myöntää perhe-eläkettä.

Yrittäjän eläkkeen kertyminen

Eläkkeesi yrittäjänä kertyy kaikesta työurallasi, niin palkkatyöstä kuin yrittäjätoiminnastakin, ansaitsemastasi tulosta. Eläkettäsi voivat kasvattaa myös opintojesi päättymisen jälkeen tai työttömyyskorvauksen tai muiden sosiaalietuuksien saamisen aikana kertyneet summat.

Yrittäjänä, jos olet YEL-vakuutettu, eläkettäsi kertyy vuosittain 1,5 prosenttia YEL:n mukaisesta työtulostasi. Ikäryhmälle 53–62 vuotta eläkettä kertyy kuitenkin 1,7 prosenttia YEL-työtulosta vuosina 2017–2025, jolloin on voimassa siirtymäkausi. Tämän ikäryhmän YEL-vakuutusmaksu on myös hieman korkeampi.

Mikä on yrittäjän eläkevakuutus ja mihin se vaikuttaa?

Yrittäjät joutuvat huolehtimaan itse omasta eläketurvastaan. Tämän takia on olemassa yrittäjän eläkevakuutus, jota usein kutsutaan lyhyemmin YEL-vakuutukseksi.

Käytännössä jokainen yrittäjä on lain mukaan velvollinen ottamaan sen itselleen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Vakuutus tulee hankkia kuuden kuukauden sisällä YEL:n alaisen yritystoiminnan aloittamisesta. Vakuutus otetaan alkamaan siitä ajankohdasta, jolloin vakuutusehdot ovat täyttyneet.

Kyseessä on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, ja mikään olemassa oleva vapaaehtoinen vakuutus ei poista sen vaatimusta. YEL-vakuutus on yrittäjille kaiken sosiaaliturvan perusta, ja sen tarkoitus on myös turvata toimeentuloa työelämän jälkeen sekä sinulle että perheellesi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saat toimeentuloa liiketoiminnan vähentyessä tai päättyessä sairauden, työttömyyden tai normaalin ikääntymisen takia.

Perheellesi se takaa oikeuden riittävään perhe-eläkkeeseen, mikäli kuolo sinut korjaa. YELin perusteella myös lasketaan yrittäjille äitiys- sekä isyyspäivärahat.

Kyse on siis paljon muustakin kuin vain eläkkeestäsi.

Tämä on toisaalta haastavaa, mutta samalla hienoa, koska voit itse vaikuttaa oman sosiaaliturvasi tasoon.

Katsotaan seuraavaksi ne tilanteet, joissa sinun on yrittäjänä pakko hankkia YEL-vakuutus.

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen, mikäli täytät nämä ehdot (2024):

 • olet 18-67-vuotias*
 • työskentelet yrityksessäsi ja toimintasi kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • et kuulu minkään muun eläkelain piiriin, kun toimit yrittäjänä (esim. maatalousyrittäjien MyEL)
 • työtulosi ylittää vuodessa YELin alarajan eli 9010,28 euroa (2024).

YEL:n mukaiseksi yrittäjäksi sinut lasketaan, kun täytät yllä olevat ehdot ja olet joko:

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä (tai tälle työskentelevä puoliso)
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • kevytyrittäjä.

Osakeyhtiössä yrittäjäksi tulkitaan johtavassa asemassa (esim. toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä.

Omistuksessa huomioidaan myös välillinen omistus eli esimerkiksi sijoitusyhtiön kautta tapahtuva omistaminen.

Muista, että YEL-velvollisuus koskee myös sivutoimisia yrittäjiä, jos vain yllä mainitut ehdot täyttyvät.

Jos siis esimerkiksi olet normaalissa palkkatyössä, mutta työpanoksesi arvo sivutoimisessa yrityksessäsi on yli YEL-työtulon, joudut ottamaan YEL-vakuutuksen.

Mikäli sinulla puolestaan on useampi yritys, otat silti vain yhden YEL-vakuutuksen, koska kyseessä on henkilökohtainen vakuutus.

*Ikäraja nousee portaittain. Vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä vakuuttamisvelvoite jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta.

YEL-laki uudistui – miten yrittäjän eläkevakuutus muuttui?

Yrittäjän eläkelaki muuttui vuodenvaihteessa 2023: työtulo määritellään nyt tarkemmin ja se tarkistetaan kolmen vuoden välein. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yrittäjien suojaa sekä standardisoida YEL-vakuutuksen työtulon määrittelyprosessia eri eläkeyhtiöiden välillä.

Uudistuksen keskiössä on työtulon määrittäminen ja sen tarkistaminen, sillä on yleistä, ettei yrittäjän ilmoittama työtulo vastaa todellista työpanosta. Useiden yrittäjien työtulo on tutkimuksen mukaan alempi kuin lainsäädäntö vaatii, mikä jättää yrittäjän sosiaaliturvan ja eläketurvan alhaiseksi verrattuna muihin väestöryhmiin.

Vaikka työtulon käsite pysyy samana, sen määrittämiseen käytettävät tiedot tarkentuvat. Työtulo edelleen vastaa sellaista palkkaa, joka pitäisi maksaa toiselle henkilölle, joka suorittaa yrittäjän työn. Työtuloa vertaillaan yrittäjän toimialan työntekijöiden mediaanipalkkoihin. Muita työpanoksen arvoon liittyviä tietoja otetaan myös huomioon työtulon määrittämisessä. Työtulon yksilöllinen harkinta ja vaihtelu on edelleen mahdollista, ja sitä vaaditaan myös laissa.

Eläkeyhtiön tekemä työtulopäätös on merkittävä yrittäjälle, koska se vaikuttaa elantoonsa ja YEL-maksuihin. Koska päätöksen tekeminen vaatii harkintaa, päätöksen perustelujen rooli on tärkeä. Uudistus edellyttää, että työtulopäätökset perustellaan selkeämmin läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Suurin muutos liittyy eläkeyhtiöiden uuteen velvollisuuteen tarkistaa työtulot joka kolmas vuosi. Tämä on suunniteltu varmistamaan, että työtulo on ajantasainen.

YEL-vakuutuksen hinta 2024 – kuinka paljon yrittäjän eläkevakuutus maksaa?

Monelle uudelle yrittäjälle olennaisin kysymys on, mitä YEL-vakuutus maksaa.

Yrittäjän eläkevakuutusta maksetaan tietyn maksuprosentin mukaan, ja YEL-vakuutuksen hinta riippuu tästä prosenttiosuudesta.

Maksuprosentissa on pikkuriikkisiä eroja vakuutettavan iän mukaan, mutta prosenttiosuus on silti sama jokaisessa vakuutusyhtiössä.

Vuonna 2024 YEL-maksuprosentti on iästäsi riippuen 24,10 tai 25,60 prosenttia YEL-työtulosta.

Huomioi, että ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava henkilö saa maksustaan alennusta 22 prosenttia. Alennuksesta pääsee nauttimaan neljän vuoden ajan.

YEL-vakuutuksen hinta 2024 -esimerkki: Kuvitellaan, että olet 30-vuotias uusi yrittäjä ja määrittelet YEL-työtuloksesi minimin eli alarajan, joka on 9010,28 euroa. Tällöin YEL-vakuutuksen hinta vuodessa olisi uuden yrittäjän alennus huomioituna noin 1700 euroa, mikäli maksaisit vakuutusmaksut kuukausittain 12 erässä. Mikäli määrittelisit YEL-työtuloksesi 20 000 euroa, vakuutuksen hinta olisi tällöin noin 3760 euroa vuosittain.

Voit halutessasi säästää muutamia euroja maksamalla koko vakuutusmaksun kerralla pois jo tammikuussa. Tämän sivun alaosasta löydät YEL-laskurin, jolla voit laskea oman tilannekohtaisen hintasi.

Mitä YEL-työtulo tarkoittaa?

YEL-maksua maksetaan työtulon perusteella. Eläkeyhtiö vahvistaa työtulon ja voi vaatia siihen korjauksia. Vakuutusta otettaessa eläkeyhtiö antaa uudelle yrittäjälle YEL-työtulosuosituksen.

Mutta mikä sitten on YEL-työtulo?

Kun otat YEL-vakuutuksen, voit arvioida vuosittaisen työpanoksesi arvon eli YEL-työtulon. Määrittelemäsi arvon tulisi vastata sellaista rahasummaa, jonka maksaisit palkkana samaan työhön pestatulle ulkopuoliselle työntekijälle, jolla on vastaava ammattitaito kuin sinulla. YEL-työtulolla ei siis tarkoiteta yrityksen voittoa, liikevaihtoa tai yrittäjän verotettavaa tuloa, vaan kyseessä on arvio.

Määrittelemäsi työtulosumma vaikuttaa siihen, kuinka suurta yrittäjän eläkettä ja sosiaaliturvaa pääset nauttimaan.

YEL-vakuutuksen työtulon minimi eli alaraja vuonna 2024 on 9010,28 euroa. Jos esimerkiksi olet sivutoiminen yrittäjä ja arvioit, että työtulosi on alle tämän rajan, et tarvitse YEL-vakuutusta.

Jos aiot lähitulevaisuudessa tehdä pienimuotoista bisnestä ja tiedät, että vuosittaiset tienestisi jäävät alle kyseisen rajan, yhtenä hyvänä vaihtoehtona on kevytyrittäjyys. Voit tutustua siihen tarkemmin linkin takaa.

Huomaathan, että YEL-työtulon määritelmää täsmennettiin vuodenvaihteen 2023 lakiuudistuksen yhteydessä. Nykyään eläkeyhtiöt kiinnittävät aiempaa tarkemmin huomiota siihen, että uuden yrittäjän YEL-työtulo asetetaan oikealle tasolle heti yritystoiminnan alusta alkaen.

Miten YEL hankitaan ja miten sitä maksetaan?

YEL-vakuutuksen hankkiminen onnistuu helpoiten minkä tahansa eläkevakuutusyhtiön verkkosivuilla.

Voit toki ottaa yhteyttä eläkevakuutusyhtiön asiakaspalveluun puhelimitse, mikäli et syystä tai toisesta halua itse täyttää vakuutushakemusta.

Työeläkeyhtiöitä Suomessa ovat:

 • Elo
 • Veritas
 • Ilmarinen
 • ja Varma.

YEL-vakuutuksen hankkimiseen verkossa tarvitset pääsääntöisesti verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen, jonka avulla tunnistaudut palveluun.

Kun olet hankkinut vakuutuksen, saat YEL-maksut itsellesi laskuina joko sähköisesti tai paperilla.

Kuten jo edellä kerroimme, YEL-maksuprosentit ovat samoja jokaisessa eläkevakuutusyhtiössä, eli hinta pysyy samalla tasolla riippumatta siitä, mistä yhtiöstä vakuutuksesi otat.

-> Siirry ottamaan YEL-vakuutus


Entä milloin YEL-maksuja maksetaan?

YEL-vakuutusmaksua voi maksaa itse päätetyissä erissä.

Vaihtoehtoja ovat 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erää, eli halutessasi voit jakaa maksut jokaiselle kuukaudelle tai maksaa kaiken kerralla pois.

Voit myös itse vaihtaa maksurytmiä verkkopalvelujen kautta.

YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia täysimääräisinä.

Voit vähentää ne joko henkilökohtaisessa tai yrityksesi verotuksessa riippuen siitä, kuka YEL-maksut on maksanut.

Vähennyskelpoisuus tarkoittaa sitä, että YEL-maksut vähennetään verotettavasta tulosta. Ne siis pienentävät sitä summaa, josta veroa maksetaan. Näin ollen myös maksettavan veron määrä pienenee.

Mitä tapahtuu, jos yrittäjä ei ota YEL-vakuutusta vaikka olisi siihen velvoitettu?

YEL-velvollisuutta valvoo ETK eli Eläketurvakeskus.

He saavat toiminnastasi tietoa esimerkiksi ansiotulojesi sekä yrityksesi verotietojen kautta.

Mikäli näistä tiedoista ilmenee, että saattaisit olla velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen, ETK antaa sinulle asiasta kehotuksen.

Mikäli kehotus ei tehoa ja tarkemmissa selvityksissä ilmenee, että olet YEL-velvoitettu, ETK ottaa vakuutuksen puolestasi eli niin sanotusti pakkovakuuttaa sinut.

YEL-laskuri YEL-vakuutusta varten

YEL-laskurin löydät esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö Elon verkkosivuilta. Alla viitteellinen esimerkkikuva laskurista. Kuluvaa vuotta koskevat ajantasaiset summat löydät laskurista.

Elon YEL-laskuri

Hintaesimerkkejä YEL-vakuutuksen hinnasta voit kuitenkin lukea myös ylempää tätä tekstiä.

Ota YEL-vakuutus helposti verkossa

Yrittäjän eläkevakuutuksen ottaminen onnistuu helposti verkossa eläkevakuutusyhtiöiden nettisivujen kautta. Mikäli vakuutuksen hankkiminen on ajankohtaista, pääset täyttämään YEL-vakuutushakemusta seuraavien linkkien kautta.

Mistä eläkevakuutusyhtiöstä haluat vakuutuksesi ottaa?

Muut yrittäjän ja yrityksen vakuutukset

Jos kaipaat YEL vakuutuksen lisäksi tietoa myös muista aloittavien yrittäjien ja yritysten pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista, tutustu ilmaiseen oppaaseemme:

YEL - Mainos