• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Benchmarking – mitä on benchmarking?

Benchmarking eli vertailuanalyysi on prosessi, jossa yritys vertaa omia toimintatapojaan, prosessejaan, tuotteitaan ja suorituskykyään alan parhaisiin käytäntöihin tai johtaviin yrityksiin. Tavoitteena on tunnistaa kehityskohteita, omaksua tehokkaita käytäntöjä ja parantaa omaa suorituskykyä. Benchmarking auttaa yrityksiä löytämään uusia ideoita, innovaatioita ja menetelmiä, jotka voivat johtaa parempaan kilpailukykyyn ja toiminnan tehostamiseen.

Benchmarking-prosessin vaiheet

 1. Suunnittelu:
  • Tavoitteiden asettaminen: Määritellään, mitä halutaan saavuttaa benchmarkingilla, kuten prosessien tehostaminen, kustannusten alentaminen tai laadun parantaminen.
  • Vertailukohteiden valinta: Valitaan yritykset, organisaatiot tai toimialan parhaat käytännöt, joihin halutaan verrata. Nämä voivat olla kilpailijoita, toimialan johtajia tai muita alan parhaita yrityksiä.
 2. Tietojen kerääminen:
  • Sisäisen datan kerääminen: Kerätään tietoa omista prosesseista ja suorituskyvystä.
  • Ulkopuolisen datan kerääminen: Kerätään tietoa vertailukohteista, kuten julkisesti saatavilla olevista raporteista, tutkimuksista, konsulttiyrityksiltä tai suoraan yhteistyössä vertailukohteen kanssa.
 3. Tietojen analysointi:
  • Vertailu ja analysointi: Analysoidaan ja verrataan kerättyä tietoa tunnistettujen vertailukohteiden kanssa. Tunnistetaan erot ja mahdollisuudet parantaa omia prosesseja ja toimintatapoja.
  • Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen: Tunnistetaan ne käytännöt ja menetelmät, jotka johtavat parempiin tuloksiin ja jotka voidaan mahdollisesti omaksua.
 4. Toimien suunnittelu ja toteutus:
  • Toimenpiteiden suunnittelu: Kehitetään suunnitelma, jonka avulla omaksutaan parhaat käytännöt ja parannetaan omia prosesseja. Tämä voi sisältää prosessien uudelleenjärjestelyä, koulutusta ja uusien teknologioiden käyttöönottoa.
  • Toteutus: Implementoidaan suunnitellut toimenpiteet ja tehdään tarvittavat muutokset toimintaan.
 5. Seuranta ja jatkuva parantaminen:
  • Tulosten seuranta: Seurataan toimenpiteiden vaikutuksia ja arvioidaan, onko asetetut tavoitteet saavutettu.
  • Jatkuva parantaminen: Benchmarking on jatkuva prosessi. Kerätään jatkuvasti uutta tietoa ja vertaillaan toimintaa jatkuvasti kehityksen varmistamiseksi.

Benchmarkingin tyypit

 1. Sisäinen benchmarking: Vertaillaan eri yksiköitä tai osastoja saman organisaation sisällä. Tämä auttaa tunnistamaan sisäisiä parhaita käytäntöjä ja levittämään niitä koko organisaatiossa.
 2. Kilpailullinen benchmarking: Vertaillaan suoraan kilpailijoihin. Tämä auttaa ymmärtämään kilpailutilannetta ja löytämään kilpailuetuja.
 3. Toiminnallinen benchmarking: Vertaillaan toiminnallisia prosesseja ja käytäntöjä yrityksiin, jotka eivät välttämättä ole suoria kilpailijoita mutta jotka ovat tunnettuja tehokkuudestaan tietyissä toiminnoissa.
 4. Yleinen benchmarking: Vertaillaan yleisiä parhaita käytäntöjä eri toimialoilla. Tämä voi tarjota uusia näkökulmia ja innovatiivisia ideoita, jotka eivät ole toimialasidonnaisia.

Benchmarkingin hyödyt

 • Tehokkuuden parantaminen: Tunnistamalla ja omaksumalla parhaat käytännöt yritys voi tehostaa omia prosessejaan ja toimintatapojaan.
 • Kilpailukyvyn lisääminen: Benchmarking auttaa yrityksiä pysymään kilpailijoiden tasolla tai jopa ylittämään ne, mikä parantaa kilpailukykyä markkinoilla.
 • Innovaatio ja oppiminen: Vertailuanalyysi tarjoaa uusia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat johtaa merkittäviin parannuksiin.
 • Kustannusten alentaminen: Parhaiden käytäntöjen omaksuminen voi johtaa kustannussäästöihin ja resurssien tehokkaampaan käyttöön.
 • Laatutason parantaminen: Benchmarking auttaa parantamaan tuotteiden ja palveluiden laatua, mikä voi johtaa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden kasvuun.

Benchmarking on tehokas työkalu, jonka avulla yritykset voivat parantaa suorituskykyään, tehokkuuttaan ja kilpailukykyään vertaamalla omia toimintatapojaan ja tuloksiaan alan parhaisiin käytäntöihin ja johtaviin yrityksiin. Se edistää jatkuvaa oppimista ja kehitystä, mikä on kriittistä menestyksen saavuttamiseksi dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Takaisin etusivulle