• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Kannattavuus – mitä on kannattavuus?

Kannattavuus tarkoittaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa suhteessa sen tuloihin ja menoihin. Se mittaa, kuinka tehokkaasti yritys pystyy hyödyntämään resurssejaan ja hallitsemaan kustannuksiaan saavuttaakseen taloudellista menestystä. Kannattavuus on keskeinen indikaattori yrityksen taloudellisesta terveydestä ja pitkän aikavälin elinkelpoisuudesta.

Kannattavuuden keskeiset mittarit:

 1. Bruttokate: Lasketaan vähentämällä myynnin kustannukset myyntituotoista. Bruttokate ilmaisee, kuinka paljon rahaa jää yritykselle katteeksi myynnistä ennen muita kuluja. Bruttokate = myyntituotot − myynnin kustannukset
 2. Käyttökate (EBITDA): Käyttökate lasketaan vähentämällä liiketoiminnan muut kulut bruttokatteesta, mutta ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia. Käyttökate = bruttokate − liiketoiminnan muut
 3. Liikevoitto (EBIT): Liikevoitto saadaan vähentämällä käyttökate laskettaessa poistot ja arvonalentumiset. Se mittaa yrityksen voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja. Liikevoitto = käyttökate − poistot ja arvonalentumiset
 4. Nettotulos: Nettotulos saadaan vähentämällä liikevoitosta rahoituskulut ja verot. Se on yrityksen lopullinen voitto tilikauden jälkeen. Nettotulos = liikevoitto − korot ja verot
 5. Katteet: Kannattavuutta voidaan mitata myös prosenttiosuuksina, kuten bruttokatemarginaalina, käyttökatemarginaalina ja nettotulosmarginaalina, jotka ilmaisevat katteen suhteen myyntituottoihin. Bruttokatemarginaali = (BruttokateMyyntituotot) × 100 %

Kannattavuuden merkitys:

 1. Taloudellinen terveys: Hyvä kannattavuus on merkki yrityksen taloudellisesta terveydestä ja kyvystä selviytyä markkinoiden haasteista.
 2. Investointikyky: Kannattavat yritykset pystyvät investoimaan kasvuun, kehitykseen ja innovaatioihin, mikä auttaa heitä pysymään kilpailukykyisinä.
 3. Rahoitus: Pankit ja sijoittajat ovat halukkaampia tarjoamaan rahoitusta kannattaville yrityksille, koska ne ovat todennäköisemmin taloudellisesti vakaampia ja voivat maksaa velkansa takaisin.
 4. Osakkeenomistajien arvon lisääminen: Kannattavuus johtaa suurempiin osinkoihin ja korkeampaan osakkeen arvoon, mikä hyödyttää osakkeenomistajia.

Kannattavuuden parantaminen:

 1. Kustannusten hallinta: Tehostamalla kustannusten hallintaa ja vähentämällä hukkaa yritys voi parantaa katteitaan ja kannattavuuttaan.
 2. Myynnin kasvattaminen: Kasvattamalla myyntiä ja markkinaosuutta yritys voi lisätä tulojaan suhteessa kustannuksiin.
 3. Hinnoittelu: Optimaalinen hinnoittelu auttaa maksimoimaan tuotot ja katteet.
 4. Tuote- ja palveluvalikoiman optimointi: Keskittymällä kannattavimpiin tuotteisiin ja palveluihin yritys voi parantaa kokonaistulostaan.
 5. Prosessien tehostaminen: Parantamalla liiketoimintaprosesseja ja käyttämällä resursseja tehokkaammin yritys voi saavuttaa suurempaa tuottavuutta ja kannattavuutta.

Kannattavuus on keskeinen mittari yrityksen menestykselle ja elinkelpoisuudelle. Se vaikuttaa yrityksen kykyyn kasvaa, innovoida ja pysyä kilpailukykyisenä pitkällä aikavälillä. Hyvä kannattavuus antaa yritykselle taloudellista joustavuutta ja kykyä selviytyä taloudellisista haasteista ja muutoksista markkinoilla.

Takaisin etusivulle