• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Kassavirta – mitä on kassavirta?

Kassavirta tarkoittaa yrityksen rahavirtoja eli rahamäärien liikkeitä yrityksen kassaan ja kassasta ulos tietyn ajanjakson aikana. Kassavirta on keskeinen mittari yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja likviditeetistä, sillä se kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään päivittäisistä taloudellisista velvoitteistaan, kuten palkoista, laskuista ja muista maksuista.

Kassavirran keskeiset tyypit:

 1. Operatiivinen kassavirta: Rahavirrat, jotka syntyvät yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta. Tämä sisältää esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen myynnistä saadut tulot sekä liiketoiminnan pyörittämiseen liittyvät kulut, kuten raaka-ainehankinnat, palkat ja vuokrat.
 2. Investointien kassavirta: Rahavirrat, jotka liittyvät pitkäaikaisten varojen, kuten kiinteistöjen, koneiden, laitteiden ja arvopapereiden, hankintaan ja myyntiin. Tämä voi sisältää esimerkiksi investoinnit uusiin laitteisiin tai kiinteistöjen myynnistä saadut tulot.
 3. Rahoituksen kassavirta: Rahavirrat, jotka liittyvät rahoitustoimintaan, kuten lainojen nostoon ja takaisinmaksuun, osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja osinkojen maksuun. Tämä voi sisältää esimerkiksi pankkilainan nostamisen tai osakeannin kautta kerätyt varat.

Kassavirran merkitys:

 1. Likviditeetti: Kassavirta kertoo yrityksen kyvystä selviytyä päivittäisistä maksuvelvoitteistaan. Positiivinen kassavirta varmistaa, että yrityksellä on riittävästi käteistä kattamaan kulut ja investoinnit.
 2. Taloudellinen terveys: Kassavirran seuranta auttaa arvioimaan yrityksen taloudellista tilannetta ja terveydentilaa. Vakaa ja positiivinen kassavirta on merkki hyvästä taloudenhallinnasta.
 3. Rahoituspäätökset: Kassavirran analysointi auttaa yritystä tekemään rahoituspäätöksiä, kuten investointien suunnittelua, lainanottoa tai osingonjakoa.
 4. Riskienhallinta: Kassavirran seuranta auttaa yritystä tunnistamaan mahdolliset taloudelliset riskit ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin niiden hallitsemiseksi.

Kassavirran hallinta:

 1. Myyntisaamisten hallinta: Tehostamalla myyntisaamisten perintää ja vähentämällä maksuviiveitä yritys voi parantaa kassavirtaansa.
 2. Kustannusten hallinta: Optimoimalla kustannukset ja välttämällä turhia kuluja yritys voi varmistaa, että kassaan jää enemmän rahaa.
 3. Varastonhallinta: Pitämällä varastotaso optimaalisena yritys voi vapauttaa käteistä rahaa, joka muuten olisi sitoutunut varastoihin.
 4. Rahoituksen suunnittelu: Suunnittelemalla ja hallinnoimalla rahoitusvirtoja, kuten lainoja ja investointeja, yritys voi varmistaa riittävän likviditeetin.
 5. Maksuehtojen neuvottelu: Neuvottelemalla paremmat maksuehdot toimittajien ja asiakkaiden kanssa yritys voi parantaa kassavirran ennakoitavuutta.

Kassavirran laskelma:

Kassavirtalaskelma (rahavirtalaskelma) on taloudellinen raportti, joka näyttää yrityksen rahavirrat tietyllä ajanjaksolla. Se jaetaan yleensä kolmeen osaan: operatiivinen kassavirta, investointien kassavirta ja rahoituksen kassavirta. Kassavirtalaskelma antaa kokonaiskuvan siitä, mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät, ja auttaa ymmärtämään yrityksen likviditeettitilannetta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kassavirta on kriittinen mittari yrityksen taloudelliselle terveydelle ja likviditeetille. Sen seuranta ja hallinta ovat olennaisia yrityksen päivittäisen toiminnan, investointien ja pitkän aikavälin strategisen suunnittelun kannalta. Positiivinen ja vakaa kassavirta varmistaa, että yritys pystyy täyttämään taloudelliset velvoitteensa ja tukee kestävää kasvua.

Takaisin etusivulle