• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Käyttöpääoma – mitä tarkoittaa käyttöpääoma?

Käyttöpääoma on yrityksen lyhytaikaisen maksukyvyn mittari, joka osoittaa, kuinka paljon varoja yrityksellä on käytettävissään päivittäisten toimintojensa rahoittamiseen. Käyttöpääoma lasketaan vähentämällä yrityksen lyhytaikaiset velat sen lyhytaikaisista varoista. Käyttöpääoma kertoo yrityksen kyvystä selviytyä lyhyen aikavälin taloudellisista velvoitteistaan ja ylläpitää liiketoimintaansa.

Käyttöpääoman laskeminen

Käyttöpääoma lasketaan seuraavasti: Käyttöpääoma = lyhytaikaiset varat – lyhytaikaiset velat.

Lyhytaikaiset varat voivat sisältää:

 • Käteinen raha ja pankkitalletukset
 • Myyntisaamiset (laskut, jotka asiakkaat ovat velkaa yritykselle)
 • Varastot (raaka-aineet, keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet)
 • Muut lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset velat voivat sisältää:

 • Ostovelat (laskut, jotka yritys on velkaa toimittajilleen)
 • Lyhytaikaiset lainat ja velat
 • Muut lyhytaikaiset velvoitteet (kuten verot ja palkat)

Käyttöpääoman merkitys

Käyttöpääoma on tärkeä, koska se vaikuttaa suoraan yrityksen likviditeettiin ja toimintakykyyn. Riittävä käyttöpääoma mahdollistaa yrityksen:

 • Maksaa velvoitteensa ajallaan
 • Rahoittaa päivittäiset toimintonsa (kuten raaka-aineiden hankinta ja palkanmaksu)
 • Kestää lyhytaikaisia taloudellisia kriisejä ja odottamattomia kuluja
 • Investoida kasvuun ja laajentumiseen tarvittaessa

Käyttöpääoman hallinta

Tehokas käyttöpääoman hallinta on keskeinen osa yrityksen taloudenhoitoa. Tähän kuuluu:

 • Myyntisaamisten hallinta: Varmistetaan, että asiakkaat maksavat laskunsa ajallaan.
 • Varastonhallinta: Optimoidaan varastotasot, jotta varastossa ei ole liikaa sitoutunutta pääomaa, mutta kuitenkin tarpeeksi raaka-aineita ja tuotteita liiketoiminnan tarpeisiin.
 • Ostovelkojen hallinta: Hyödynnetään maksuaikoja ja neuvotellaan hyviä ehtoja toimittajien kanssa.
 • Lyhytaikaisten velkojen hallinta: Varmistetaan, että lyhytaikaiset velat voidaan maksaa eräpäivinä ilman likviditeettiongelmia.

Yleisesti ottaen positiivinen käyttöpääoma on merkki terveestä taloudellisesta tilasta, kun taas negatiivinen käyttöpääoma voi viitata siihen, että yrityksellä voi olla vaikeuksia täyttää lyhyen aikavälin velvoitteensa.

Takaisin etusivulle