Osuuskunta

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenten talouden tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnan tarkoitus on siis tuottaa taloudellisella toiminnallaan jäsenilleen etuja, jotka syntyvät osuuskunnan tarjoamien palveluiden käyttämisestä. Tarvittaessa toiminnan tarkoituksesta voidaan kuitenkin säännöissä määrätä jollakin tavalla toisin.

Jäsenyys ja osuuspääoma

Yksittäisen osuuskunnan jäsenmäärä ja pääoma ovat ennalta määrittelemättömät. Osuuskunta voi siis käytännössä ottaa mukaan tai erottaa jäsenensä koska tahansa. Jäsen voi myös itse erota osuuskunnasta oikeastaan koska tahansa. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos hän laiminlyö sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteensa. Säännöissä voidaan määrätä myös muista erottamisperusteista. Erottamispäätöksen tekee joko hallitus tai se elin, joka sääntöjen mukaan päättää jäsenten ottamisesta. Mikäli erottamispäätöksen tekee jokin muu taho kuin osuuskunnan kokous, kuten esimerkiksi edellä mainittu hallitus, erotettava jäsen voi vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä voi vielä moittia tuomioistuimessa.

Jäseneksi voi siis periaatteessa liittyä kuka tahansa. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määritellä edellytyksiä valittaville jäsenille. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle, jollei säännöissä määrätä toisin. Osuus, eli jäsenyyteen liittyvät taloudelliset oikeudet, on silti lähtökohtaisesti luovutettavissa. Osuuskunnalla ei myöskään ole kiinteää osuuspääomaa, vaan sen määrä vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnan sisällä samantyyppistä valtaa kuin osakeyhtiön osakkeenomistajat.

Osuuspääoman voi suorittaa joko rahana tai apporttina. Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yhtiöön laitettua omaisuutta. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista, vaan yksittäinen jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista ainoastaan osuuskuntaan sijoittamallaan summalla. Osuuskunnan varoja ei saa jakaa jäsenille tai heidän oikeudenomistajilleen muuten kuin lain sallimissa tilanteissa, joita ovat esimerkiksi ylijäämän jako sääntöjen mukaisesti, osuudenpalautukset sekä varojenjako osuuskunnan purkautuessa tai yritysjärjestelyissä.

Osuuskunnan perustaminen

Osuuskunnan voi perustaa siis yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu vastaava oikeushenkilö. Perustajat liittyvät samalla itse osuuskunnan jäseniksi. Osuuskunnan perustaminen tapahtuu siten, että sille laaditaan perustamissopimus, joka päivätään ja jonka jokainen perustajajäsen allekirjoittaa. Perussopimuksesta on osuuskuntalain mukaan löydyttävä aina vähintään:

  1. perustamissopimuksen päivämäärä
  2. kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet
  3. osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta)
  4. osuuden maksuaika
  5. osuuskunnan hallituksen jäsenet

Lisäksi tietyin edellytyksin on perustamissopimuksessa mainittava myös

  1. osuuskunnan säännöt
  2. määräys tilikaudesta, ellei siitä ole mainittu jo säännöissä
  3. osuuskunnan toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat sikäli mikäli osuuskunnassa tällainen elin on
  4. osakkeista ja niiden merkitsijöistä kohdissa 1-5 olevat tiedot, mikäli annetaan myös osakkeita

Perustamissopimuksessa voidaan nimetä myös hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat.

Osuuskunnan sääntöjen on pidettävä sisällään ainakin:

– osuuskunnan toiminimi

– osuuskunnan kotipaikkakunta

– osuuskunnan toimiala

Osuuskunnan rekisteröinti

Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Ellei ilmoitusta tehdä annetussa ajassa, osuuskunnan perustaminen raukeaa. Osuuskunta saavuttaa myös oikeuskelpoisuuden vasta silloin, kun se on rekisterissä. Ennen kuin osuuskunta on oikeuskelpoinen, se ei voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia omissa nimissään. Ennen rekisteröintiä syntyneistä velvoitteista vastaavat siis lähtökohtaisesti toiminnassa mukana olleet tai siitä päättäneet yhteisvastuullisesti.

Rekisteröinti-ilmoituksen mukana on liitteinä toimitettava:

– alkuperäinen perustamisasiakirja,

-osuuskunnan säännöt,

– pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan valinnasta,

– hallintoneuvoston pöytäkirja, mikäli hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet,

– hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osuuskunnan perustamisessa on noudatettu osuuskuntalakia ja

– allekirjoitettu sekä päivätty suostumus hallituksen jäseniltä, varajäseniltä ja mahdollisilta tilintarkastajilta

Osuuskunnan hallinto

Osuuskunnan hallinnon muodostavat osuuskunnan kokous, osuuskunnan hallitus, hallintoneuvosto (ei pakollinen) ja toimitusjohtaja (ei pakollinen.)

Osuuskunnan kokous

Osuuskunnan kokous on osuuskunnan ylin päättävä elin. Osuuskunnan jäsenet käsittelevät osuuskunnan asioita ja päättävät niistä osuuskunnan kokouksessa. Jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni, ellei säännöissä muuta määrätä. Osuuskunnan jäsen voi olla kokouksessa paikalla itse tai häntä voi edustaa vaihtoehtoisesti myös asiamies. Tällöin jäsen antaa asiamiehelleen valtakirjan siitä, että tämä voi edustaa häntä kokouksessa.

Osuuskunnan kokous voi olla varsinainen tai ylimääräinen. Varsinainen kokous on pakollinen ja se on pidettävä kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Säännöissä voidaan määrätä myös aiempi ajankohta. Varsinainen kokous käsittelee muun muassa seuraavia asioita:

– Tilinpäätöksen vahvistaminen

– Toimenpiteet, joita ylijäämä tai tappio aiheuttaa

– Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle. Myöntämällä vastuuvapauden kokous hyväksyy hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan toiminnan tilikaudella.

– Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan valinta

– Muut asiat, jotka on esitetty osuuskunnan säännöissä

Ylimääräinen kokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi. Ylimääräinen kokous pidettävä myös jos tilintarkastaja tai vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii. Ylimääräistä kokousta on pyydettävä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osuuskunnan kokouksen sijasta joko kaikki tai jotkut asiat voi tarvittaessa päättää edustajisto. Siitä pitää kuitenkin määrätä osuuskunnan säännöissä. Edustajiston valitsevat osuuskunnan jäsenet ja edustajistoon voidaan valita vain osuuskunnan jäseniä. Osuuskunnan säännöissä on mainittava edustajiston jäsenten määrä.

Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan hallituksessa on oltava 1-7 jäsentä. Tarvittaessa osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä muukin maksimijäsenmäärä. Mikäli hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on hallitukseen valittava ainakin yksi varajäsen. Hallituksen valitsee joko osuuskunnan kokous tai hallintoneuvosto, mikäli säännöissä niin on määrätty. On mahdollista, että sääntöjen mukaan osa jäsenistä valitaan muullakin tavalla. Näitä muilla tavoilla valittuja jäseniä saa kuitenkin olla korkeintaan alle puolet kaikista jäsenistä. Jokaiselta hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä on saatava allekirjoitettu ja päivätty suostumus hallituksessa toimimiseen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin myös määrätä, että jäsen/jäsenet ovat tehtävässä vain jonkin tietyn ajan. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on hallitukselle valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus itse.

Hallitus käsittelee ajankohtaiset asiat ja tekee päätökset hallituksen kokouksissa. Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, eli se voi tehdä päätöksiä kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin edellyttää myös suurempaa määrää. Jos päätettävästä asiasta on useampia mielipiteitä, ratkaisee enemmistön mielipide asian. Mikäli enemmistöä ei synny ja äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni asian.

Osuuskunnan hallintoneuvosto

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnalla on oltava hallintoneuvosto. Sen on tarkoitus valvoa yhtiön hallintoa, joka on hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla. Hallintoneuvostossa on oltava vähintään kolme jäsentä, eivätkä he saa olla hallituksen jäseniä tai toimitusjohtaja. Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten määrä sekä toimikauden pituus on mainittava säännöissä. Myös hallintoneuvoston jäseniltä ja varajäseniltä vaaditaan kirjallinen suostumus tehtäväänsä.

Osuuskunnan toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla myös toimitusjohtaja, jos osuuskunnan säännöt niin määräävät tai hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää sääntöjen mukaisesti joko hallitus, hallintoneuvosto tai osuuskunnan kokous. Toimitusjohtaja vastaa osuuskunnan käytännön toiminnasta sekä hallinnosta. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa osuuskunnan toimintaa hallituksen alaisuudessa. Toimitusjohtajaltakin vaaditaan kirjallinen suostumus tehtäväänsä.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field