Sinustako freelancer? Ainakin nämä asiat on hyvä tietää ensin

Sinustako freelancer? Ainakin nämä asiat on hyvä tietää ensin

Freelancer-työ tutuksi

Freelancer on termi, jolla voidaan viitata niin useille työnantajille työskentelevään työntekijään kuin myös itsenäiseen yrittäjään, joka tekee toimeksiantoja monille eri asiakkaille. Freelancer-työ voi onnistua myös siten, että saat työkorvausta olematta yrittäjä tai työsuhteessa.

Nykyään monet itsensä työllistävät freelancerit laskuttavat työnsä yrittäjinä oman toiminimen tai osakeyhtiön kautta. Tässä artikkelissa pääpaino on freelancer-yrittäjyydessä, mutta käymme lyhyesti läpi myös muunlaisia työnteon muotoja.

 

Mikä on freelancer?

Freelancer tarkoittaa henkilöä, joka työskentelee usein keikkaluontoisesti tai samanaikaisesti yhdelle tai useammalle eri työnantajalle tai toimeksiantajalle. Työskentely voi tapahtua työsuhteessa verokortilla tai yrittäjänä esimerkiksi oman toiminimen tai osakeyhtiön kautta.

Tiettyjen ehtojen puitteissa freelancer voi saada myös työkorvauksia olematta työsuhteessa tai yrittäjä. Käytännössä termillä voidaan siis viitata hyvin moniin erilaisiin tapoihin työllistää itsensä.

Myös työosuuskunnan tai laskutuspalvelun kautta työskentely on mahdollista. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon viitataan usein termillä kevytyrittäjyys.

Työosuuskuntaan liittyminen ja sen kautta tehtävä työ on lähtökohtaisesti työsuhteista eli osuuskunta toimii työnantajana. Sen sijaan kevytyrittäjän ja hänen käyttämänsä laskutuspalvelun välille ei muodostu työsuhdetta.

Työsuhteessa tehtävässä työssä freelancer toimittaa työnantajalle tai työnantajille verokorttinsa. Työnantaja huolehtii palkanmaksusta, ennakonpidätyksestä ja pakollisista työnantajamaksuista.

Itsenäisenä yrittäjänä laskuttava freelancer puolestaan huolehtii itse tai kirjanpitäjän avustuksella niin kirjanpidosta kuin myös verojen maksamisesta ja eläkevakuuttamisestaan. Usein päätoimiset freelancerit laskuttavat työnsä yrittäjinä joko toiminimellä tai osakeyhtiön kautta.

Freelancer-työn määritelmä ei ole yksiselitteinen

Kuten Verohallinnon ohjeen johdantokin kertoo, freelancerin määritelmä on nykyään monitulkintainen. Siksi asiasta puhuttaessa on aina tärkeä täsmentää, viitataanko freelancer-työllä työsuhteessa tapahtuvaan työskentelyyn, toimeksiantojen laskuttamiseen itsenäisenä yrittäjänä vai työkorvausten saantiin ilman työsuhdetta tai yrityksen perustamista. Vaihtoehdot eivät myöskään ole toisensa poissulkevia.

Yhteinen nimittäjä freelancer-työlle on kuitenkin yleensä se, että työtä tehdään vuoden aikana useille eri työnantajille tai toimeksiantajille ja työt ovat yleensä luonteeltaan tilapäisiä, satunnaisia tai projektiluontoisia.

 

Mikä oli freelancer-verokortti?

Freelancer-työstä puhuttaessa esiin nousee usein termi freelancer-verokortti. Kyseessä oli keikkatyöntekijöille tarkoitettu oma verokorttinsa, josta kuitenkin luovuttiin Suomessa vuonna 2019.

Nykyään palkansaajille on olemassa yhden tulorajan sisältävä verokortti, josta voi ottaa kopion useille eri palkanmaksajille. Verokortin voi tilata sähköisesti OmaVero-palvelusta. Työkorvauksille on olemassa oma verokorttinsa, jos kyse on palkan sijaan työkorvauksista.

Myös kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta laskuttava freelancer toimittaa laskutuspalvelulle verokorttinsa. Laskutuspalvelut maksavat lähtökohtaisesti käyttäjilleen palkkaa, vaikka kevytyrittäjän ja laskutuspalvelun välille ei muodostu työsuhdetta.

Työosuuskunnan kautta tapahtuva työllistyminen tapahtuu lähtökohtaisesti työsuhteessa. Tässäkin tapauksessa osuuskunnalle pitää toimittaa verokortti.

Sen sijaan ennakkoperintärekisteriin kuuluvat toiminimiyrittäjät ja osakeyhtiötä pyörittävät freelancerit huolehtivat itse verojen maksamisesta ennakkoveroina. Verot voit maksaa itse OmaVerossa tai ulkoistaa asian kirjanpitäjälle. Palkkatöissä käyvä sivutoiminen toiminimiyrittäjä voi kuitenkin huomioida toiminimellä tahkottavat lisäansiot myös verokortillaan.

 

Mitä eri yrittämisen muotoja freelancerille on tarjolla?

Freelancer-yrittäjät toimivat yleensä yksityisenä elinkeinonharjoittajina eli puhekielisesti toiminimiyrittäjinä tai vaihtoehtoisesti oman osakeyhtiön kautta.

Kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta voit laskuttaa työsi myös ilman yrityksen perustamista.

Työosuuskuntaan liittyminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos yrittäjyys ei kiinnosta. Esimerkiksi journalisteille ja muille media-alan työläisille on olemassa oma Mediakunta-niminen osuuskuntansa, jonka jäsenet ovat palkansaajia ja työsopimussuhteessa osuuskuntaan.

 

Toiminimi on varsinaisista yritysmuodoista kevyin

Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi eli toiminimiyrittäjäksi ryhtyminen on nopeaa ja edullista. Jos haluat rekisteröidä yritystoiminnallesi virallisen nimen eli toiminimen, tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Hinta on 70 euroa.

Voit kuitenkin hoitaa perustamistoimet myös OmaVeron kautta, jos et halua rekisteröidä yritysnimeä. Tässä tapauksessa toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana omalla nimelläsi.

Toiminimiyrittäjyyden selkeä etu on kevyt byrokratia. Yhdenkertainen kirjanpito riittää, tilinpäätöstä ei lähtökohtaisesti vaadita ja rahaa voi siirtää toiminimen tililtä omalle tilille vapaasti yksityisottoina.

Jos laskutettavaa kuitenkin riittää ja tulosta syntyy, toiminimiyrittäjän veroprosentti nousee korkeaksi. Verotusta ei voi optimoida samaan tapaan kuin osakeyhtiössä.

Toiminimiyrittäjänä vastaat myös aina henkilökohtaisesti kaikista yritystoimintasi veloista ja velvoitteista.

 

Osakeyhtiö tarjoaa mahdollisuuden verotuksen optimointiin

Osakeyhtiön ohjattu perustaminen sähköisellä ilmoituksella maksaa 280 euroa. Alkuosakepääomaa ei enää nykyään tarvita, kun osakeyhtiölaki muuttui vuonna 2019.

Omasta osakeyhtiöstään freelancer voi nostaa palkkaa haluamansa summan ja jättää loput yhtiön voitoksi. Tämä tarjoaa hyvää tulosta tekevälle yrittäjälle mahdollisuuden jaksottaa ja optimoida verotaakkaansa pidemmällä aikavälillä.

Toisaalta osakeyhtiön kulut ovat tavanomaisesti hieman toiminimeä isommat. Tämä johtuu muun muassa kahdenkertaisesta kirjanpidosta sekä pakollisesta tilinpäätöksestä ja yritystilistä.

Myös osakeyhtiön lopettaminen on toiminimen lopettamista pitkäkestoisempi ja kalliimpi operaatio.

 

Kevytyrittäjyydellä voidaan viitata eri asioihin palvelusta riippuen

Kevytyrittäjyys (ilman omaa y-tunnusta) ei ole varsinainen yritysmuoto, vaan tapa työskennellä yrittäjämäisesti laskutuspalvelun kautta. Tällöin lähetät laskut asiakkaille laskutuspalveluyrityksen nimissä heidän y-tunnuksellaan.

Asiakkaasi maksaa laskun laskutuspalvelulle, joka maksaa sen jälkeen sinulle rahat lähtökohtaisesti palkkana. Esimerkkejä suosituista laskutuspalveluista ovat muun muassa Ukko.fi Kevytyrittäjä, FREE.fi Kevytyrittäjä, Eezy, ja Omapaja.

Huomioi, että kevytyrittäjyys ei ole laissa määritelty termi, joten sillä voidaan välillä viitata kahteen eri asiaan. Jos laskutuspalvelu mahdollistaa kevytyrittäjäasiakkaalleen oman y-tunnuksen, kyse on yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä toimimisesta.

Jos esimerkiksi olet OP Kevytyrittäjä omalla y-tunnuksella, olet yksityinen elinkeinonharjoittaja. Nykyään kuitenkin myös OP Kevytyrittäjältä löytyy erillinen palvelu, jossa voi laskuttaa ilman omaa y-tunnusta.

Lisäksi monet perinteiset laskutuspalvelut tarjoavat nykyään kirjanpitopalveluita myös omalla y-tunnuksella laskuttaville toiminimiyrittäjille. Tarkista siis aina, millaista palvelua olet käyttämässä.

Vaikka sinulla ei olisi omaa y-tunnusta, kevytyrittäjänä tarvitset silti ehtojen täyttyessä YEL-vakuutuksen. Kevytyrittäjyys voi vaikuttaa myös työttömyysturvaasi, jos töitä ei riitäkään.

 

Miten freelancer-yrittäjän verotus hoituu?

Freelancerin verotus vaihtelee sen mukaan, missä muodossa työtä tehdään.

Freelancerina työskentelevälle henkilölle maksettava palkka tai työkorvaus verotetaan ansiotulona. Jos kyse ei ole yrittäjänä toimimisesta, käytännössä verokortin toimittaminen työn- tai toimeksiantajalle riittää. Mitä suuremmiksi ansiotulot nousevat, sitä isommaksi myös veroprosentti kasvaa.

Yritysmuodoista osakeyhtiö tarjoaa freelancerille mahdollisuuden optimoida verotusta, jos tulosta syntyy. Palkkaa voi nostaa itselleen yhtiöstä sopivan summan ja jättää loput yhtiön voitoksi. Nostettu palkka verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena ansiotulona. Voitostaan osakeyhtiö maksaa 20 prosentin yhteisöveron. Voittovaroja voi nostaa yhtiöstä ulos osinkoina, jotka jakautuvat yrittäjän pääoma- ja ansiotulona verotettaviksi.

Sen sijaan toiminimiyrittäjillä yritystoiminnan tulos verotetaan automaattisesti samana vuonna henkilökohtaisena tulona. Jos laskutettavaa riittää paljon ja kuluja on vähän, verotettavat tulot ja sitä kautta veroprosentti nousevat väistämättä korkeiksi. Usein toiminimiyrittäjän koko tulos verotetaan ansiotulona, mutta pieni osuus voidaan verottaa pääomatulona, jos toiminimen liiketoimintaan on kertynyt nettovarallisuutta.

Toiminimiyrittäjät ja osakeyhtiöt maksavat arvioidusta tuloksestaan veroa ennakkoon pitkin vuotta. Myöhemmin verojen määrä korjataan kuntoon toteutuneen tuloksen perusteella. Jos toiminimiyrittäjä tai osakeyhtiö yliarvioi tuloksensa, veroja maksetaan vuoden aikana liikaa. Liikaa maksettu vero palautuu toki myöhemmin takaisin veronpalautuksena.

Vastaavasti veroja pitää myöhemmin täydentää, jos tulos aliarvioitiin ja vuoden aikana maksetun veron määrä jäi sen takia vajavaiseksi.

Ennakkoveroarviota voi vuoden aikana muuttaa OmaVerossa.

Onko freelancer-yrittäjä arvonlisäverovelvollinen?

Arvonlisäverovelvollisuuden vuotuinen alaraja Suomessa on 15 000 euroa. Alv-rekisteriin on liityttävä, jos toiminimiyrittäjän tai osakeyhtiön liikevaihto ylittää kyseisen rajapyykin ja toimiala kuuluu arvonlisäverotuksen piiriin.

Jos aloitat yritystoiminnan kesken vuotta, huomioi, että alv-raja suhteutetaan vastaamaan 12 kuukauden mittaisen tilikauden liikevaihtoa.

Arvonlisäverovelvolliset toiminimiyrittäjät ja oman osakeyhtiön kautta laskuttavat freelancerit voivat huolehtia alv-tilityksistä itse tai ulkoistaa ilmoitukset kirjanpitäjälle.

Myös työkorvauksia saavan kevytyrittäjän pitää huomioida alv-raja. Valtaosa laskutuspalveluista maksaa kuitenkin kevytyrittäjälle rahat palkkana.

Myös laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta laskuttavan ja palkkaa saavan kevytyrittäjän laskulle lisätään toimialan mukainen arvonlisävero, koska laskutuspalveluyritysten liikevaihdot ylittävät käytännössä aina alv-velvollisuuden rajan. Sama pätee osuuskuntiin.

Laskutuspalveluyritykset ja osuuskunnat huolehtivat arvonlisäveroasioista freelancerin puolesta. Kevytyrittäjä tai osuuskunnan jäsen ei ole itse arvonlisäverovelvollinen.

 

Pienet freelancer-tulot ulkomailta

Nykyään moni suomalainen saa pieniä tuloja ulkomaisilta alustapalveluilta. Tuloa saava henkilö ei välttämättä ole yrittäjä tai työsuhteessa maksajaan. Verokorttiakaan ei kysellä, eikä tulo välttämättä näy esitäytetyllä veroilmoituksella – mitä siis tehdä?

Ulkomailta saadut freelancer-tulot ovat veronalaisia, ja ne on aina ilmoitettava Verohallinnolle. Katso linkin takaa Verohallinnon ohjeistus, jos saat tuloja ulkomaiselta sivustolta tai esimerkiksi striimauspalvelusta, eivätkä tulot näy valmiiksi veroilmoituksella.

Napataan suora lainaus Verohallinnon verkkosivuilta: ”Asut Suomessa ja lataat kuvia ja videoita kotonasi ulkomaiselle sosiaalisen median sivustolle. Saat sieltä erilaisia tuloja, esimerkiksi kuukausimaksuja, kertamaksuja ja tippejä. Tulot verotetaan ansiotulona.”

Veroilmoituksesta löytyy ulkomaantuloille oma kohtansa.

 

Freelancerin kirjanpito lyhyesti

Toiminimiyrittäjät ja osakeyhtiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon voi hoitaa itse, mutta yleensä se kannattaa ulkoistaa kirjanpitäjälle, tilitoimistolle tai jollekin verkossa toimivalle kirjanpitopalvelulle.

Myös osuuskunta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Työosuuskunnan kautta työskentelevien freelancerien ei kuitenkaan tarvitse itse murehtia kirjanpitoasioista, vaan osuuskunta huolehtii kirjanpidosta jäsentensä puolesta joko itse tai ulkoistetusti.

Ilman omaa y-tunnusta laskuttavat kevytyrittäjät eivät ole kirjanpitovelvollisia. Jos laskutat kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta, kaikki laskutuksesi on osa laskutuspalveluyrityksen liikevaihtoa ja sitä kautta heidän kirjanpitoaan.

 

Mitä vakuutuksia freelancer-yrittäjä tarvitsee?

Jos freelancer on työsuhteessa, työnantaja huolehtii työnantajan kontolle kuuluvista vakuutuksista, kuten työntekijän eläkevakuuttamisesta.

Freelancer on kuitenkin eläkevakuuttamisen näkökulmasta yrittäjä, jos hän työskentelee ilman työ- tai virkasuhdetta. Esimerkiksi toiminimiyrittäjien, osakeyhtiömuodossa toimivien yrittäjien ja ilman omaa y-tunnusta laskuttavien kevytyrittäjien pitää itse huolehtia YEL-vakuutuksen eli yrittäjän eläkevakuutuksen ottamisesta, jos sen ehdot täyttyvät. Käytännössä päätoiminen freelancer-yrittäjä on aina velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen.

Muut yrittäjän vakuutukset vaihtelevat pitkälti toimialan ja liiketoiminnan riskien mukaan. Esimerkiksi vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus ovat varsin yleisiä pienyrittäjän vakuutuksia. Tietyillä aloilla myös tapaturmavakuutus on tarpeen.

 

Millaisia ovat tyypilliset freelancer-työt?

Alla muutamia esimerkkejä freelancerien tavanomaisista ammattinimikkeistä:

 • toimittaja
 • valokuvaaja
 • näyttelijä
 • taiteilija
 • videokuvaaja
 • graafinen suunnittelija
 • muusikko
 • konsultti
 • ohjelmoija eli koodari
 • kirjoittaja tai muu sisällöntuottaja
 • digimarkkinoija
 • kääntäjä
 • muu luovan alan työläinen.

Esimerkkejä löytyy toki paljon lisää. Erityisesti luovilla aloilla projektiluontoiset työt ja vaihtuvat toimeksiantosuhteet ovat kuitenkin varsin yleisiä. Kaikkia edellä mainittuja töitä voi tietysti tehdä myös aivan normaalissa vakituisessa työsuhteessa.

 

Mitä freelancer-yrittäjän pitää tietää hinnoittelusta ja laskutuksesta?

Freelancer-yrittäjänä maksat itse oman yritystoimintasi kulut, joihin voi lukeutua esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutus, ulkoistettu kirjanpito sekä työssä tarvittavat työkalut ja varusteet.

Siksi uuden yrittäjän on tärkeä hahmottaa, että tavalliselle työntekijälle maksettavaa palkkaa ja yrittäjän laskuttamaa summaa ei kannata rinnastaa.

Omaa työtä hinnoitellessasi sinun tulee kulujen lisäksi huomioida myös se, ettet välttämättä voi laskuttaa joka päivä 7-8 työtunnilta ja haluat pitää joskus lomaa. Siksi vuoden tienestit pitäisi tahkota 10-11 kuukauden aikana. Välillä saatat myös törmätä asiakkaaseen, joka ei maksa lähettämääsi laskua.

Kaikki tämä pitää huomioida hinnoittelussa. Laskuttamasi urakka- tai tuntihinnan pitää olla merkittävästi suurempi verrattuna palkkatyöläisenä tienaamaasi palkkaan.

 

Freelancer-yrittäjyys harkinnassa? Tutustu kattaviin oppaisiin

Yrityksen-perustaminen.netin artikkeleista löydät kattavat tiedot tärkeimmistä yrittäjyyden osa-alueista. Esimerkiksi toiminimen tai osakeyhtiön perustamista sekä verotusta ja kirjanpitoa käsittelevät oppaat voivat olla hyödyksi monelle uudelle freelancer-yrittäjälle.

Laskutusohjelma yrittäjälle

Isolta on tehokkain ja helppokäyttöisin laskutusohjelma.

Ota käyttöön